Lena Ek, Gunilla Herlitz och Jari Kinaret bland de nya ledamöterna i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste akademisammankomsten in tjugo nya ledamöter. Bland de nyinvalda finns bland annat tidigare miljöminister Lena Ek, Dagens Nyheters tidigare vd Gunilla Herlitz och professor Jari Kinaret.

Lena Ek

(född 1958) väljs in i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik. Lena Ek är tidigare miljöminister (C) och numera styrelseordförande i Södra Skogsägarna samt i Forest-based Sector Technology Platform, FTP. Lena Ek har en juristexamen från Lunds universitet och har undervisat och examinerat i rättshistoria och folkrätt på juridiska fakulteten i Lund. Lena Ek har en lång karriär inom politiken med sex år i riksdagens finansutskott och sju år i Europaparlamentets industri- och forskningsutskott.

-          Skogsnäringen står för trettio procent av svensk nettoexport och är basen för framtidens bioekonomi. Jag är hedrad och ser fram emot att arbeta med konkurrenskraftsfrågor och innovation som kan bidra till nya produkter och arbetstillfällen, säger Lena Ek.

Gunilla Herlitz

(född 1960) väljs in i IVAs avdelning Företagande och ledarskap. Hon är utbildad vid Handelshögskolan i Stockholm och Poppius Journalistskola. Gunilla Herlitz har en över trettio år lång mediekarriär bakom sig som reporter, nyhetschef och även som både chefredaktör och verkställande direktör på Dagens industri och Dagens Nyheter. När hon tidigare i år lämnade Bonnier, var hon chef för koncernens alla dagstidningar, Bonnier News, och bland annat vd i Expressen, DN och Di. Hon är i dag styrelseledamot i Marginalen Bank och e-handelsbolaget Sportamore.

-          Jag ser verkligen fram emot att engagera mig i IVA och tycker att det är spännande att akademin omfattar så många olika discipliner. Det finns mer än någonsin ett behov för ett forum, där teknologi, innovation, näringsliv och företagande kan mötas, säger Gunilla Herlitz.

 

Jari Kinaret

(född 1962) väljs in i IVAs avdelning Bergs- och materialteknik. Jari Kinaret är professor i kondenserade materiens teori på Chalmers. Hans fokusområde är nanovetenskap och framförallt elektroniska och mekaniska fenomen på nanometerskalan. Jari Kinaret är även en av huvudpersonerna bakom ett av EUs mest prestigefyllda projekt inom forskning, Graphene Flagship. Tillsammans med 154 partners i 23 länder arbetar han med målet att utveckla tillämpningar för grafen med syfte att stärka europeisk konkurrenskraft.

-          Jag är mycket glad och hedrad över att bli ledamot i IVA, och ser fram emot många intressanta möten och diskussioner, säger Jari Kinaret. Redan innan jag blev invald i akademin, har jag hållit föredrag vid IVA-möten i Göteborg och Stockholm samt deltagit i IVAs program. IVA är ett centralt forum för att skapa och utveckla kontakter mellan universitet och industri. Därmed bidrar IVA starkt till kunskapsöverföring mellan aktörerna och till ökad svensk konkurrenskraft.

Filip Johnsson

(född 1960) väljs in i IVAs avdelning Elektroteknik. Filip Johnsson är professor i energi och miljö på Chalmers. Han har bred erfarenhet inom energiområdet och har under de senaste åren fokuserat på omställningen av elsystemet i Sverige och EU. Bland annat har han och hans forskargrupp utvecklat modellverktyg och databaser som utifrån olika scenarier optimerar energisystemet fram till 2050. En viktig del i arbetet är att förstå hur vind- och solkraft kan integreras på ett så effektivt sätt som möjligt.

 

Annika Borgenstam

(född 1966) väljs in i IVAs avdelning Bergs- och materialteknik. Annika Borgenstam är professor i legeringars mikro- och nanostrukturer vid KTH. Annika Borgenstams forskning inriktar sig på materialstruktur från nano- till mikronivå med fokus på hur en struktur uppkommer och hur den kan förändras. Målsättningen är att utveckla modeller som beskriver hur strukturer bildas och som sedan kan användas vid design av nya material eller för att förbättra redan befintliga material. Annika Borgenstam leder VINN Excellence Center Hero-M som kombinerar världsledande forskning med värdefulla industrisamarbeten samt är prefekt på Institutionen för Materialvetenskap på KTH.

 

Henrik Eskilsson

(född 1974) väljs in i IVAs avdelning Företagande och ledarskap. Henrik Eskilsson är civilingenjör från Linköpings universitet och vd för eyetrackingföretaget Tobii. Företaget grundades 2001 och Henrik Eskilsson är en av medgrundarna. Tobii har i dag över 700 anställda och bedriver verksamhet i 14 länder. Företaget har bland annat utvecklat en ögonstyrd dator som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Tekniken används även inom andra områden, exempelvis inom beteendestudier och inbyggd i konsumentelektronik.

Lennart Evrell

(född 1954) väljs in i IVAs avdelning Företagande och ledarskap. Lennart Evrell är civilingenjör och civilekonom samt har en MBA-examen. Han är en av börsens mest erfarna verkställande direktörer och är sedan 2008 vd och koncernchef för Boliden. Han har bland annat arbetat på ABB, Atlas Copco och Munters. Lennart Evrell är ordförande i Umeå universitet och Gruvornas Arbetsgivareförbund samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Marcus Lindahl

(född 1973) väljs in i IVAs avdelning Företagande och ledarskap. Marcus Lindahl har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi från KTH. Han är professor i industriell teknik på Uppsala universitet. Marcus Lindahls forskning är industriellt tillämpbar och sker ofta i nära samarbete med industriella eller offentliga partners som ABB, FMV och Karolinska institutet.

Hans Olofsson

(född 1952) väljs in i IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden. Han är i dag professor i radioastronomi på Chalmers, och studerar processer som påverkar stjärnors livscykel med syftet att förstå vilken inverkan dessa har på galaxers kemiska utveckling. Han var under åren 2005 till 2013  föreståndare för Onsala rymdobservatorium, den svenska nationella anläggningen för radioastronomi som drivs av Chalmers. Observatoriet har en radioastronomisk instrumentering på hög internationell nivå, samt bedriver avancerad teknikutveckling för radioastronomiska observationer.

Jerker Widengren

(född 1965) väljs in i IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden. Han forskar i gränslandet mellan medicin, biologi och fysik och är professor i experimentell biomolekylär fysik vid KTH. Widengrens forskargrupp utvecklar och applicerar nya fluorescensmetoder för fundamentala biomolekylära studier och klinisk diagnostik. Jerker Widengren tillhör pionjärerna inom ultrakänslig fluorescens-spektroskopi (FCS). FCS har fått en omfattande användning inom både akademisk forskning och läkemedelsutveckling. Han har även utvecklat master- och PhD-kurser inom biologisk fysik på KTH.

 

Sarah Fredriksson 

(född 1968) väljs in i IVAs avdelning Teknikens grunder och gränsområden. Sarah Fredriksson har en civilingenjörsexamen inom bioteknik och är verksam som entreprenör, för närvarande som vd på bioteknikbolaget Evidence AB. Hon har en doktorsexamen från Lunds universitet. Sarah Fredrikssons forskningsintressen innefattar utveckling av nya nanostrukturer för molekylär avbildning samt läkemedelsutveckling. Hon är grundare av Genovis AB.

Per-Olof Wedin

(född 1955) väljs in i IVAs avdelning Skogsnäringens teknik. P-O Wedin är vd och koncernchef på Sveaskog. Han har en civilingenjörsexamen från KTH och har ägnat huvuddelen av sin karriär inom svensk och finsk skogsindustri. P-O Wedin har arbetat brett inom skogsnäringen och har bland annat varit vd för Svevia (tidigareVägverket Produktion), affärsområdeschef för Stora Enso i Düsseldorf och forskningsdirektör och produktionschef på SCA Graphic Paper.

 

Cecilia Hermansson

(född 1962) väljs in i IVAs avdelning Ekonomi. Cecilia Hermansson blev civilekonom vid Handelshögskolan och disputerade på KTH. Hennes avhandling handlar om hur bankers finansiella rådgivning påverkar kunders sparbeteende. Cecilia Hermansson har bland annat varit ekonom vid Sida och Finansdepartementet, samt chefekonom på Swedbank. Cecilia Hermansson är ordförande i industrins ekonomiska råd, ledamot i Finanspolitiska rådet samt styrelseledamot i HUI Research, Folksam Liv och Creades.

 

Ingalill Holmberg

(född 1954) väljs in i IVAs avdelning Ekonomi. Ingalill Holmberg är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har bland annat ansvarat för forskarutbildningen på Handels och byggt upp Centre for Advanced Studies in Leadership. Genom sin forskning har hon blivit tongivande inom ledarskap och har en gedigen publikationslista. Ingalill Holmberg har handlett ett tiotal doktorander, varit fakultetsopponent samt sakkunnig vid tillsättandet av akademiska tjänster.

Ulla Litzén

(född 1956) väljs in i IVAs avdelning Ekonomi. Hon är civilekonom från Handelshögskolan och har en MBA från MIT. Hon har bland annat varit verksam inom Investor och Wallenbergstiftelserna Ulla Litzén är en av Sveriges mest anlitade och erfarna styrelseledamöter. Hon har bland annat styrelseuppdrag i AlfaLaval, Electrolux, Boliden och NCC.

Helene Svahn 

(född 1974) väljs in i IVAs avdelning Bioteknik. Helene Svahn är professor och forskning- och innovationschef vid Permobil Group. Parallellt leder hon Nanobioteknikdivisionen vid KTH. Helene Svahns forskningsfokus är inom mikro- och nanosensorer med tillämpningar inom bioteknik och medicin. Hon har bland annat utsetts till TR100: Innovators under 35 who will create the future av MIT i USA och som Supertalang av Veckans Affärer.

 

Anna Wedell

(född 1962) väljs in i IVAs avdelning Bioteknik. Anna Wedell är professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska institutet. Anna Wedell forskar om ärftliga ämnesomsättningssjukdomar vid Karolinska institutet och Science for Life Laboratory (SciLifeLab) i syfte att utreda sjukdomsmekanismer och förbättra diagnostiken. Hon är ledamot av Nobelkommittén för fysiologi eller medicin och sedan mars 2016 dess ordförande.

Lena Klasén

(född 1960) väljs in i IVAs avdelning Informationsteknik. Lena Klasén är chef för Nationellt forensiskt centrum. Hon har en avhandling inom bildbehandling från Linköpings universitet och har tidigare bland annat jobbat vid FOI, FMV och SAAB. Lena Klasén har en solid forskningsbakgrund  och har tillämpat sin kompetens hos både myndigheter och företag. Som chef för NFC medverkar hon i vidareutveckling av polisens forensiska verksamhet i den digitala eran.

Michel W. Barsoum

(född 1955) väljs in som utländsk ledamot i IVA. Michel W. Barsoum är professor i Materials science and Engineering på Drexel University. Han har gjort framstående upptäckter i MAX och MXene faserna samt bidragit till materialvetenskap och kunskapsspridning om keramer. Michel W. Barsoum har ett tätt samarbete med Linköpings universitet och har gemensamt med professor Lars Hultman och professor Ulf Jansson publicerat ett trettiotal vetenskapliga artiklar.

Pierre Lapointe

(född 1949) väljs in som utländsk ledamot i IVA. Pierre Lapointe har en examen i geologi och geofysik och är chef för det kanadensiska skogsforskningsinstitutet FPInnovations. Han har ett nära samarbete med svenska forskningsinstitut som Innventia och Skogforsk.

 

LEDAMOT I IVA

IVA är en fristående akademi med runt 1 300 svenska och utländska ledamöter. Ledamöterna är beslutsfattare, specialister och forskare från näringsliv, akademi och förvaltning. H.M. Konungen är IVAs högsta beskyddare och deltar aktivt i verksamheten. De runt 1 000 svenska ledamöterna är indelade i tolv avdelningar inom olika branscher.

Till svensk ledamot väljs svensk medborgare eller en i Sverige stadigvarande bosatt person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som är beredd att verka för akademiens ändamål.

Till utländsk ledamot kan utses en utanför Sverige stadigvarande person som gjort framstående insatser inom området för akademiens verksamhet och som visat särskilt intresse för att utveckla kontakterna med svensk forskning och svenskt näringsliv.

 

{Facts box}

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42