Marknaden – en förutsättning för framtidens elsystem

Fungerar dagens elmarknad även under nya förhållanden? Det har varit en central frågeställning för Arbetsgruppen samhällsekonomi och marknad. I nästa vecka presenteras deras slutsatser i den femte och sista delrapporten från projektet Vägval el. 
shutterstock_164518238-1200px.jpg

– De som läser vår rapport inser att vi på 25 sidor inte kan ha några färdiga svar. Men vi pekar ut ett antal viktiga frågor som borde vara avgörande när man diskuterar framtidens elsystem, säger Runar Brännlund, ordförande i Arbetsgruppen samhällsekonomi och marknad.

– Hur ska elmarknaden organiseras? Vilka styrmedel och subventioner ska vi ha? Såväl framtidens produktion som användning av el styrs till stor del av hur vi svarar på de här frågorna, säger Runar Brännlund.

Under det senaste dryga året har arbetsgruppen diskuterat styrmedel, subventioner och marknadsorganisation – hur dessa kan utformas ut för att stödja morgondagens elsystem och  vilka samhällsekonomiska konsekvenser det får. Slutsatserna finns samlade i rapporten Samhällsekonomi och elmarknad 2030–2050.

I rapporten konstateras bland annat att dagens skatter och subventioner alltför ensidigt gynnar förnybar elproduktion. Det riskerar att snedvrida konkurrensen i en tid när kärnkraft och andelen icke planerbar elproduktion sjunker.

– Skattesystemet idag är inte teknikneutralt. Det gynnar investeringar i småskalig, icke planerbar elproduktion mer än till exempel storskalig och planerbar el som vattenkraft eller kärnkraft.

Ett annat tema som diskuteras i rapporten är elmarknadens organisation. På dagens elmarknad säljs och köps energi, men man kan inte utesluta behovet av att införa någon form av kapacitetsmekanism, säger Runar Brännlund.

– Med tanke på de senaste årens utveckling och det vi ser framöver av allt mer förnybar elproduktion ökar behovet av kapacitetsmekanismer. Det finns olika modeller för detta och vi diskuterar för- och nackdelar i rapporten.

Rapporten presenteras vid ett seminarium på IVA den 19 maj. Vid seminariet deltar förutom Runar Brännlund även Lars Bergman, professor vid Handelshögskolan, samt Anna Holmberg vid basindustrins energisamarbete SKGS. Även politiker från Energikommissionen ger sina reflektioner på rapporten.

Anmälan till seminariet hittar du här.