Miljötekniska lösningar kräver samarbete och samordning

Nu samlar Formas 160 miljöteknikprojekt i en katalog som ska inspirera till ny forskning och utveckling av miljötekniksektorn. För att utveckling ska uppnås krävs dock en stark samverkansplattform som ett annat projekt, Biogas2020, skapar.
Blommande_pengar_1200px.jpg

Skiftande demografi och ökad materiell välfärd har lett till att behovet av material, energi och transporter har ökat. Miljöteknik har en globalt viktig roll i detta avseende men det är en utmaning att hitta förnybara och resurseffektiva substitut, vilket märks tydligt i exempelvis biogasindustrin.

Med sin nya projektkatalog som lyfter upp 160 miljöteknikprojekt vill Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas, inspirera till ny forskning inom miljöteknik. Projektet ska enligt Formas generaldirektör, Ingrid Petersson, även ”bidra till utveckling och användning av nya system, metoder, policyer, produkter och processer”. Petersson hoppas också att katalogen kommer skapa nya kontakter och nätverk där en stark och internationellt konkurrenskraftig miljötekniksektor i Sverige ska vara en drivande faktor.

Forskningen kan dock inte på egen hand skapa de förutsättningar som behövs för att utveckla miljötekniksektorn- det behövs samordning och samverkan. Ett bra exempel är projektet Biogas2020 där totalt 30 partners från Sverige, Norge och Danmark samarbetar för att skapa en fungerande marknad för biogas med fokus på olika regioner och kommuner i områdena kring haven Öresund, Kattegatt och Skagerak. Både offentliga organisationer, högskolor och universitet samt näringsliv arbetar för att skapa synergier och samarbeten som utvecklar kunskaperna om biogas, och lägger grunden till en hållbar produktion och ökad efterfrågan.

Även om vilja och potential finns, kommer en stor utmaning framöver i biogasindustrin att vara att radikalt öka produktionen av biogas för att kunna möta ökad efterfrågan, i framför allt transportsektorn. Begränsningen ligger i att biogassubstrat inte är tillräckligt för storskalig produktion och odling av energiskogar för detta syfte är varken kostnads eller- resurseffektivt eftersom energiuttaget blir lågt och därför skulle kräva enorma arealer. En hållbar produktion kräver en helhetssyn när det gäller förutsättningarna för produktion, men även en tidsaspekt där ett tillräckligt långt tidsperspektiv anläggs för att möjliggöra de långsiktigt mest hållbara lösningarna.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42