Nödvändigt men dyrt lagra koldioxid

Mer sol, vind och vatten räcker inte ens tillsammans med kärnkraft om klimatmålen ska nås. Chansen ökar med storskalig avskiljning och lagring av koldioxid. Teknik finns. Men det blir dyrt.

– Antingen lämnar vi de fossila bränslena kvar i jorden, eller så satsar vi på geologisk lagring av koldioxid, sa Filip Johnsson, professor i energiteknik på Chalmers, vid ett fullsatt IVA-seminarium om hur koldioxid kan lagras i marken.

En teknik (Carbon Capture and Storage, CCS) finns för att avskilja koldioxid från rökgaser och sedan lagra den.

– CCS lämpar sig för stora punktutsläpp från industrier. I Sverige har vi identifierat 27 stycken. De ligger oftast längs kusterna.

Det är en fördel eftersom avskild koldioxid är i flytande form och därför transporteras bäst till slutförvaret med tankbåt. De geologiska förutsättningarna för lagring är goda. Under Östersjöns och Nordsjöns bottnar finns gott om poröst berg i vilket koldioxid kan absorberas.

Stålverk, cementindustri, raffinaderier och kraftvärmeverk är exempel på storskaliga verksamheter med stora utsläpp.

De investeringar som krävs för att avskilja koldioxiden från de stora punktkällorna är emellertid mycket stora.

– Cement skulle bli omkring 70 procent dyrare och stålpriset skulle öka med en fjärdedel.

Ser man till kostnadsökningen för ett nyckelfärdigt hus, i betong och stål, eller till en ny bil blir dock prisökningen marginell. Omkring en halv procent, enligt Filip Johnssons beräkningar.

Skulle, trots höga investeringskostnader, svenska industrier med stora utsläpp av koldioxid satsa på mer klimatneutral produktion så är koldioxiden välkommen till norska lager.

Per Sandberg är senior advisor på norska Equinor (f.d. Statoil).

– Vi bygger ett lager, tre kilometer under havsbotten, för koldioxid. Det ska vara tillgängligt för Europas länder.

Anläggningen, med pipeline, pumputrustning och allt annat som krävs utvecklar Equinor i samarbete med flera stora olje- och energibolag.

– Europa behöver hundratals liknande anläggningar om målen i Parisavtalet ska nås. Och tekniken är tillförlitlig. Vi har använt den i mindre skala i flera decennier. Nu gör vi det möjligt för industrier och andra med stora utsläpp att börja avskilja utan att de behöver tänka på lagringen, sa han.

Flera svenska bolag är, enligt Per Sandberg, intresserade av det norska erbjudandet.

Bild 1.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72