Nordeuropeisk energikarta

Olja, kol och naturgas dominerar energianvändningen i Nordeuropa, liksom i världen i stort. Energimixen varierar dock mellan regionens länder. Exempelvis används en stor andel biomassa och avfall i Finland och Lettland, i Norge och Sverige nyttjas en hög andel vattenkraft medan Polen har en mycket hög andel kol i sin energimix. 
vagval-energi-nordeuropeisk-energikarta.jpg

Energianvändningen per person i Nordeuropa är mer än dubbelt så hög jämfört med genomsnittet globalt – men lägre än genomsnittet inom OECD.

I Nordeuropa finns tre separata infrastrukturer för energiöverföring:naturgas, elektricitet och fjärrvärme. Expansionen av naturgasnätet har varit kraftig sedan 1970. Gasledningar täcker i dag stora delar av Europa och nya ledningar planeras.

Också elnäten och överföringskapaciteten har vuxit. Elektricitet började överföras mellan de nordiska länderna under 1960-talet. Numera är Nordeuropas länder sammanbundna med ett flertal större elkablar. Även näten för fjärrvärme har vuxit, men dessa system är separata för enskilda städer.

De senaste åren har regionens nettoimport av olja stigit, eftersom Norges oljeproduktion minskat sedan början av 2000-talet. Å andra sidan blev Nordeuropas länder under 2007 för första gången nettoexportör av naturgas.

I takt med att energisystemen breder ut sig har handeln med energi ökat – både inom regionen och med övriga Europa och resten av världen. Flera nya energiprojekt planeras i Nordeuropa, det gäller dels utökad kapacitet i oljeraffinaderier dels nya ledningar för naturgas och el. Den energimässiga integrationen i regionen förväntas därför att öka ytterligare.

På sikt kommer klimatpolitik att få en allt större betydelse, både för regionens användning av primärenergi och för utseendet på regionens framtida energikarta.

Läs rapporten  Ladda ner PDF