Ny rapport analyserar kinesisk styrning mot resurseffektivitet

I en ny rapport av professor Almas Heshmati från Jönköping International Business School (JIBS) analyseras cirkulär ekonomi som begrepp i samhället och som styrmedel. Framför allt fokuserar rapporten på Kinas användning av begreppet för att styra mot ökad resurseffektivitet. Men vad döljer sig bakom de lovande kinesiska åtgärderna och statistiken?
China_boat_1200x675px.jpg

Vid ett fullsatt seminarium på Entreprenörskapsforum i Stockholm presenterade nyligen professor Almas Heshmati sin rapport "A Review of the Circular Economy and its Implementation". I rapporten redovisas dels de övergripande karaktärsdragen för en cirkulär ekonomi, dels Sveriges och andra länders styrning mot ökad cirkularitet. Framför allt lyfter Heshmati Kina som exempel, som det enda land som har antagit cirkulär ekonomi som policyverktyg när landet mäter resursanvändning och utveckling. Särskilt visar rapporten på de fyra jättestäderna Beijings, Shanghais, Tianjins och Dalians styrning mot ökad resurseffektivitet.

Överlag visar Almas Heshmati på hur styrning mot ökad resurseffektivitet vanligen införs i ett väldigt sent skede av lagstiftare ("de är snarare reaktiva än proaktiva"), men att fler lagstiftare alltjämt vill se mer av en övergång från arbetsbeskattning till skatt på kapital och råvaror för produktion. Skattebasen önskas dock kvarstå på samma nivå, men bara skifta fokus. Heshmati pekar samtidigt på att vi i Skandinavien haft nytta av de olika ländernas miljöpartier, som sätter igång en opinion för att säkra miljöperspektivet. Sådana partier saknas i exempelvis Indien och USA, vilket gjort att resurseffektivitet inte stått lika tydligt på agendan där.

När det gäller Kina visar Heshmati att en fortsatt hämsko för mätning av resurseffektivitet och cirkularitet är bristen på på pålitliga data. Förment positiva siffror för exempelvis minskad resursåtgång bör också tas med en nypa salt. "Frågan är hur det ser ut i verkligheten", säger Hashmati. "Staten tappar ansiktet om 'fel' statistik redovisas."

Vid samma seminarium lyfte också Mats Williander från Viktoria Swedish ICT hur såväl Kina som andra länder - och företag - tenderar att använda "cirkulär ekonomi" slentrianmässigt. Där ökad resurseffektivitet inte förutsätter en övergång från en linjär till en cirkulär affärslogik bygger cirkulär ekonomi på en strikt användning av cirkulära affärsmodeller, vilket inga länder och knappt några företag ännu anammar.

Anders Wijkman, ordförande för Romklubben och för Miljömålsberedningen, lyfte andra kritiska aspekter av Kinas snabba utveckling. Exempelvis använde Kina lika mycket cement mellan 2008 och 2010 som USA använde under hela 90-talet, på grund av den hypersnabba urbaniseringen.

Utifrån sin roll i Miljömålsberedningen menade också Anders Wijkman att vi behöver ställa högre krav på tillverkare av produkter idag, så att de inte bygger på att användas ett kort tag, slängas i soporna och sedan ersättas av nya produkter. Bland annat bör krav på design för återanvändning införas, så att fler produkter ska kunna plockas isär enkelt. Även krav på en viss andel andrahandsmaterial i nya produkter vore intressant. I de flesta sammanhang idag är det annars billigare att använda jungfruliga material än återvunna dito, som Wijkman påtalade.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42