Ny rapport från IVA: Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen

Energi har Sverige gott om. Men politisk styrning, stora investeringar och samarbete krävs för att energisystemet ska nå klimatmålen. Det enligt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) fjärde rapport i serien Vägval för klimatet.
shutterstock_120098329-1200px.jpg

- Föreställ dig att fjärrvärme kan bidra med mer el när det är brist på vind. Politikerna behöver mer insikt i behovet av samordning kring vår energiförsörjning och lösa upp krångliga regler. Vi vill höja kunskapsnivån inför beslut om långsiktigt hållbara investeringar för framtiden, säger Karin Byman, energiexpert IVA.

I IVA-rapporten; Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen rekommenderas bland annat följande:

  • Stora investeringar krävs. Till exempel för förstärkta elnät och nya energianläggningar.

  • Produktion och användning av el, fjärrvärme och bränslen måste hanteras som en helhet, för att klara ett flexibelt energisystem som svarar mot samhällets behov.

  • Regelverken måste göras om för att skapa förutsättningar för nya lönsamma affärsmodeller.

  • Tillståndsprocesser för etableringar behöver effektiviseras och handläggningstider förkortas.

  • Nya lösningar behöver utvecklas i samklang med andra länder, primärt genom EU.

IVA-rapporten Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen är den fjärde av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42