Ny rapport från IVA: Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

Sveriges jordbruk bör både öka produktionen och exporten av livsmedel och bioenergi. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i sin femte rapport i serien Vägval för klimatet. Arbetet har skett i samarbete med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).
shutterstock_212374639-1200px.jpg

– Istället för att importera bör Sverige snarare satsa på att exportera våra svenskproducerade livsmedel, som ett mer klimatsmart alternativ på den globala marknaden, säger Ingrid Rydberg, ordförande för arbetsgruppen bakom IVA-rapporten.

I rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen framgår att svensk mjölk-, nötkötts- och äggproduktion har bland de lägsta utsläppen inom EU, och utsläppen i Europa är lägre än det globala genomsnittet. Trots detta importeras en stor andel animalieprodukter, 40 procent nötkött och 60 procent ost, som producerats med en högre klimatpåverkan.

Jordbruket har också stor potential till att lagra in mer kol, genom att hålla marken bevuxen längre perioder av året. Vidare finns stora möjligheter till att producera mer biomassa för energianvändning och drivmedelsproduktion.

I Rapporten Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen framgår att:

  • Svenskt jordbruk är resurs- och klimateffektivt i ett internationellt perspektiv, och redan idag producerar svensk växtodling energi och protein som räcker till 26 miljoner människor.
  • Svensk djurhållning är mycket klimateffektiv. Svensk mjölk-, nötkötts- och äggproduktion har bland de lägsta klimatutsläppen inom EU.
  • Sverige importerar en stor andel animalieprodukter. Till exempel är drygt 40 procent av allt nötkött importerat, och knappt 60 procent av all ost.
  • Jordbruket kan öka inlagringen av kol till upp mot 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år 2045, bland annat genom att hålla marken bevuxen större delen av året.
  • Svenskt jordbruk kan bidra med mer biomassa för energianvändning och drivmedelsproduktion. Idag produceras cirka 3 TWh, men det finns potential för att år 2050 producera cirka 40 TWh per år.

Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan KSLA och IVA. Det är den femte av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. Projektet vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra.

Syftet med projektet Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

Industri
Transport
Samhälle
Energi
Jordbruk

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08