Ny rapport från IVA: Så klarar svensk industri klimatmålen

För att nå Sveriges klimatmål måste svensk industri uppnå nollutsläpp av växthusgaser senast 2045. Omställningen kräver en kraftigt ökad tillgång till biomassa och el, samt möjligheter att lagra koldioxid. Det enligt ny rapport från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
vägval industrisystem.jpg

- IVA är en viktig plattform för samverkan kring de vägval som behöver göras för klimatet. Vi kan med säkerhet i den här rapporten konstatera att stort fokus för Sveriges del väntas ligga på elektrifiering och biobränsle. Samtliga branscher är beroende av teknikutveckling inom de här områdena, säger Mikael Dahlgren, forskningschef på ABB och ordförande för arbetsgruppen bakom IVA-rapporten.

IVA-rapporten; Så klarar svensk industri klimatmålen är den första av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. Syftet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft.

I denna första delrapport som fokuserar på Sveriges industri, konstateras att mest energiintensiv är järn- och stålindustrin. Här kommer att behövas dubbelt så mycket el. Cement-, järn- och stålindustrierna väntas också kräva stora volymer bioenergi.

- Det är fullt möjligt att ställa om, men inget enskilt företag kan göra det på egen hand. Med rapporten vill IVA bidra till att höja kunskapsnivån inför beslut om vår energiförsörjning och om långsiktigt hållbara investeringar för framtiden. Ju mer kunskap om möjligheterna som finns, desto mindre rädsla för förändringarna, säger Karin Byman, projektledare för Vägval för klimatet på IVA.

Åtskilliga initiativ och pilotprojekt pågår i syfte att hitta lösningar som kan minska utsläppen av växthusgaser. Klart är dock att mycket arbete återstår.

Viktiga slutsatser från IVA-rapporten Så klarar svensk industri klimatmålen:

  • Biobränsle: Kraftig ökning från dagens nivåer inom industrin kommer att krävas (från 56 TWh 2017 till 74–87 TWh 2045).
  • El: En fördubbling från dagens nivåer inom industrin kommer att krävas (från 50 TWh 2017 till 80–100 TWh 2045).
  • CCS/CCU: Infångning av koldioxid för lagring eller användning kommer att behövas som komplement till andra åtgärder inom ett flertal branscher, till exempel gruv-, mineral-, cement- och kemiindustrierna.

IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom: 

• Industri
• Transport
• Energi
• Jordbruk
• Samhälle

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42