Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var?

I rapporten presenteras statistik om elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet. Rapporten återger statistik på nationell, läns- och kommunnivå. Statistiken analyseras med avseende på medianinkomst och utbildningsnivå i kommunerna, könsfördelning på programmen och utbildningsnivå hos föräldrarna. För att bättre förstå vilka faktorer som kan förklara den variation som finns görs även nedslag i kommuner som utmärker sig i statistiken.
koolt-1200px.jpg

Rapporten visar bland annat:

 • Sammantaget läste 21,2 procent av gymnasieeleverna på naturvetenskaps- och teknikprogrammen läsåret 2021/22. Motsvarande andel läsåret 2013/14 var 20,0 procent.
 • Andelen elever på naturvetenskapsprogrammet har ökat från 12,5 procent läsåret 2013/14 till 12,6 procent läsåret 2021/22. Andelen elever på teknikprogrammet har ökat från 7,5 till 8,6 procent mellan samma år.
 • Andelen elever på naturvetenskaps- och teknikprogrammen varierar stort mellan svenska kommuner (mellan 1,2 och 26,2 procent för naturvetenskapsprogrammet och mellan 0,5 och 17,0 procent för teknikprogrammet). Vissa kommuner uppvisar även stora förändringar över tid.
 • Andelen elever på programmen har visst samband med både medianinkomst och genomsnittlig utbildningsnivå i kommunerna, där kommuner med en högre genomsnittlig medianinkomst och en högre andel personer med eftergymnasial utbildning uppvisar en högre andel elever på de två programmen. Tydligast är mönstret för naturvetenskapsprogrammet. I rapporten görs nedslag i kommuner som bryter detta mönster.
 • Andelen tjejer på teknikprogrammet är i Sverige 19 procent läsåret 2021/22, men variationen är stor mellan kommuner (mellan 8 och 37 procent). Även här görs i rapporten nedslag i kommuner som utmärker sig och har en högre andel tjejer på teknikprogrammet.

Kommunernas insatser för att öka teknikintresset är viktiga

Att välja gymnasieprogram är en komplex process och det är svårt att plocka ut en enskild orsak till att andelen elever på teknik- eller naturvetenskapsprogrammet ökar i en kommun. Men IVAs kartläggning visar att lokalt engagemang, satsningar och samverkan är viktiga för att öka ungdomars teknikintresse. Exempel på satsningar är:

 • Stärkta resurser till skolan, lärarfortbildning och behöriga lärare.
 • Stöd från kommunen för att exempelvis möjliggöra studiebesök och andra aktiviteter utanför skolan.
 • Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) i grundskolan.
 • Teknikcollege – en regional samverkansplattform där kommuner, skolor och företag samverkar.
 • Samverkan med Science Center, näringslivet eller lärosätet på orten.
 • Tekniksommarskolor och tema-prao med teknikfokus för tjejer.

Ladda ner och läs rapporten

Ladda ner kalkylark och gör egna sökningar i statistiken

 

Kontaktinformation

Pia Linghede
Projektledare
Telefon 08 791 29 45