Ny rapport visar vägen till attraktiva livsmiljöer

IVA släpper idag rapporten Attraktiva livsmiljöer och flöden. I denna identifieras principer för stadsplaneringen som visar vägen för en vitalisering av både städer och mindre orter. Rapporten visar hur samhällsbyggnad bör ske, med människan i centrum.
framtidens-goda-stad-workshop-1200px.jpg

En nyckelfråga är att skapa centrala platser och noder som kombinerar många funktioner med digitalisering och genomtänkt gestaltning i fokus. Det krävs en kraftsamling där lokala aktörer har en central roll men det krävs en uppbackning från den kommunala, regionala och statliga nivån för att skapa framtidens attraktiva livsmiljöer.

Stärk mötesplatser och stråk. Rapporten visar hur mindre orter i stadens omland kan utvecklas till attraktiva livsmiljöer och noder genom att utnyttja digitaliseringens möjligheter fullt ut kombinerat med ett nybyggande med ”rurbana” blandkvarter med både boende, service och arbetsplatser i anslutning till regionala järnvägar och busslinjer som får ett större underlag genom att de knyter ihop ett flertal förstärkta noder.  

Se staden i ett regionalt sammanhang. För att det ska vara möjligt att skapa den här vitaliseringen av de mindre orterna behöver de ses i ett bredare regionalt sammanhang.  Regioners betydelse kommer att öka i framtiden och samspel mellan regioner kommer att få ökad betydelse. Den regionala planeringen behöver därför stärkas för att skapa tillgänglighet mellan de mindre tätörterna, städerna och den rena landsbygden.

Bygg staden inåt. Både mindre tätorter och städer behöver byggas inåt. Förtätning av städernas och de mindre tätorternas bebyggelse är viktig ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv och kan leda till minskade transporter, ökad kommersiell service och ökad trivsel.

Främja digital och klimatsmart mobilitet och kommunikation. Att förändra resvanor och transportmönster i de mindre tätorterna är en särskild utmaning eftersom underlaget för kollektivtrafik behöver förstärkas och möjligheterna till arbete, utbildning inköp och kulturaktiviteter på distans behöver förbättras.

Utveckla kretsloppstänkande och cirkulära materialflöden. Nya affärsmodeller som understödjer resurseffektivisering och kretsloppstänkande kan bidra till återbruk och återvinning och t ex också inkludera samutnyttjande av lokaler i de mindre tätorterna.

Värna gröna, blå och vita värden. De mindre tätorterna ger betydande kvaliteter när det gäller värna gröna, blå och vita värden. Möjligheterna är goda för alla typer av ekosystemtjänster – reglerande, försörjande och kulturella.

Utveckla framtidsbilder och visioner i aktörsdialoger. Bara fantasin sätter gränser för vad som är möjligt om invånarna får tillfälle att utveckla framtidsbilder i dialoger för att forma sina noder i bred samverkan med näringsliv och kommunens planerare.

Läs rapporten här

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31