Nya forskningsprojekt och utlysningar inom resurseffektivitet

Mycket händer på forskningsfronten inom resurseffektivitet. Linköpings universitet får leda ett nytt forskningsprogram tillsammans med universitetet i Lund och Chalmers. VINNOVA premierar 36 projekt, varav många med hållbarhetsfokus, inom utlysningen "Utmaningsdriven innovation". Och industridoktoranden Esbjörn Andersson utreder hur svensk nöt- och lammköttsproduktion kan göras hållbar.
Laboratorium_planta_1200px.jpg

Hösten 2014 utlyste Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, Mistra, programmet “Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi, REES”, med en budget på 42 miljoner kronor.

Ett förslag från Linköpings universitet (tillsammans med Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola) vann, bland annat då ansökan tydligt integrerade produkt- och tjänstedesign med utveckling av affärsmodeller - samt hade ett starkt stöd från industrin. Utöver de tre lärosätena, med ett tjugotal anslutna forskare, ingår ett antal företag, organisationer och kommuner i programkonsortiet. Inklusive medfinansiering uppgår programbudgeten till 80 miljoner kronor.

Stort fokus kommer att läggas på produktdesign för minskad materialåtgång och att bidra till en cirkulär ekonomi.

Även forskningsfinansiären VINNOVA delar ut betydande forskningsmedel, inom ramen för sin utlysning "Utmaningsdriven innovation". 18 miljoner går till 36 projekt, där varje enskilt projekt som mest får 500 000 kronor.

Ett antal av de VINNOVA-finansierade projekten relaterar tydligt till ökad resurseffektivitet, såsom följande:

 • "Återbruk i byggsektorn som innovativ affärsmodell", som genomförs av fyra parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Carina Loh Lindholm.
 • "En snabbare och kostnadseffektivare renovering av hela miljonprogrammets fastighetsbestånd", som genomförs av tre parter under ledning av Sustainable Innovation i Sverige och Thomas Sundén.
 • "Den Odlande Matbazaren - industriell närodling som utnyttjar restresurser i cirkulära flöden", som genomförs av 13 parter under ledning av Invest in Landskrona och Håkan Knutsson.
 • "'Mat i kretslopp", som genomförs av fem parter under ledning av Stockholms kommun och Maria Lennartsson.
 • "Robusta sorterande system för stadens organiska restprodukter", som genomförs av sex parter under ledning av JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik och Ida Sylwan.
 • "Kretsloppsbaserad foderproduktion - stadens restavfall blir mat via fiskfoder", som genomförs av sex parter under ledning av Findus Sverige och Matilda Olstorpe.
 • "Svensk innovationsplattform för textilsortering (SIPTex)", som genomförs av tre parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och David Palm.
 • "Fler mer hållbara kunderbjudanden", som genomförs av elva parter under ledning av Swerea IVF och Gunilla Clancy.
 • "Konkurrenskraftig produktion av träfiberbaserade kompositer", som genomförs av sju parter under ledning av Swerea SICOMP och Angelika Bachinger.
 • "ECOCOAL Biokol med ekologiska och sociala mervärden för globalt konkurrenskraftig industri", som genomförs av fem parter under ledning av IVL Svenska Miljöinstitutet och Jenny Gode.

Även inom den hårt granskade och konkurrensutsatta köttproduktionen sker mycket forskning inom landet. Industridoktoranden Esbjörn Andersson kommer nämligen att på uppdrag av Hushållningssällskapet Sjuhärad och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Skara, utreda hur svensk nöt- och lammköttsproduktion kan göras ekonomiskt hållbar. Bland annat kan Andersson undersöka frågor som dessa:

 • om stora sammanhängande betesmarker kan skapas på ett resurssmart sätt av befintliga betesmarker tillsammans med intilliggande nedlagd åker och skogsmark efter slutavverkning.
 • om samproduktion av bete för köttproduktion och biobränslen kan ske på redan igenvuxna eller trädplanterade åkrar och betesmarker, det vill säga "agroforestry".

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42