Öka de offentliga forskningssatsningarna

Sveriges renommé, attraktionskraft och konkurrensförmåga är starkt beroende av tillgången på kompetens samt av vår förmåga att producera ny kunskap för lösningar av olika samhällsproblem. Forskning, utbildning och innovation måste ses i ett sammanhang. Forskningspolitiken måste ingå i en större strategi.

Erfarenheter från många länder visar att uthålliga offentliga investeringar i forskning och innovation är en nyckel för att klara samhällskriser. Nu hjälper forskningen oss att förstå och bekämpa covid-19-sjukdomen. Lika viktigt för återhämtningen är att vi orkar hålla upp investeringsnivån och fokusera våra investeringar i forskning som behövs för en hög internationell konkurrens- och attraktionskraft.

Vi bör grunda vår strategi på svensk tradition och svenska styrkor samtidigt som vi måste förnya bilden av Sverige som en världsledande kunskapsnation med ett starkt näringsliv och ett högt välstånd.

Konkurrens om forskningsresurser

År 2019 var svenska universitets och högskolors samlade anslag till forskning och utbildning på forskarnivå 44,8 miljarder kronor (UKÄ 2020). Privata forskningsstiftelser och företag bidrog med 15 procent, EU och andra finansiärer med åtta procent. Efter coronakrisen kan vi förutse en minskning av privata forskningsinvesteringar i universitet och högskolor.

Rekrytering av duktiga forskare sker från hela världen. Högkvalitativ forskning är oftast starkt förankrad i internationella nätverk. Kunskapsproduktionen som stärks av internationella samarbeten är till nytta för både forskning och samhället.

Samtidigt måste Sverige bli bättre på att konkurrera om internationella forskningsresurser. Det svenska forsknings- och innovationssystemets kopplingar till EUs program för forskning och innovation och EUs New Green Deal behöver bli tydligare. Det är därför glädjande att de statliga forsknings- och innovationsfinansiärerna fått i uppdrag att utforma en ny strategi för detta.

Teknikvetenskaperna bidrar starkt till nya lösningar på samhällsproblem, inte minst för att skapa ett mer hållbart samhälle. Landvinningar inom IT har under pandemin bidragit till att många organisationer med hjälp av digital teknik och digitala lösningar snabbt kunnat anpassa sina verksamheter till nya förutsättningar. Det krävs därför ökade investeringar i teknikvetenskaperna för att Sverige ska göra verklighet av sin goda ambition att vara en ledande nation i omställningen till ett hållbart samhälle.

Hög kvalitet i forskning och utbildning hänger ihop

Hög kvalitet i forskning är tätt sammanlänkat med kvalitet inom utbildning och därmed också med arbetsmarknadens utveckling. IVAs FoU-barometer visar att tillgång till kvalificerad kompetens är av avgörande betydelse för Sveriges förmåga att attrahera och behålla internationella företags FoU-anläggningar. Offentliga investeringar ska därför ge incitament för goda förhållanden för forsknings- och innovationssamverkan mellan företag, lärosäten och myndigheter. Inte bara för hög kvalitet i utbildningarna.

Jämfört med andra länder i Europa har Sverige många universitet och lärosäten. Våra lärosäten är inte lika och kan inta olika roller. IVA har pekat på nödvändigheten av ett nytt styr- och resursfördelningssystem som stärker lärosätenas strategiska förmåga och självständighet, driver kvalitet genom strategisk profilering samt stärker samverkan och långsiktigt värdeskapande för samhället.

Förslag

Behåll eller öka nivån på statliga investeringar i forskning

Investeringar för att bekämpa pandemin är nödvändiga men får inte dränera forskningsfinansieringen av andra viktiga områden.

Öka andelen teknisk forskning i de samlade offentliga forskningsinvesteringarna

Teknikvetenskaperna är centrala för att hantera utmaningarna med att leda den digitala utvecklingen och för att skapa ett mer hållbart samhälle. Samtidigt har humaniora och samhällsvetenskap viktiga roller i forskningen kring digitalisering.

Öka Sveriges engagemang i EUs program för forskning och innovation

Vi måste bli bättre på att konkurrera om internationella forskningsresurser.

Förbättra det svenska styr- och resurs-systemet för universitet och högskolor

Det behövs betydligt starkare incitament för samverkan inom forskning, utbildning och innovation. Detta arbete måste ske snabbt för att utveckla Sverige som kunskapsnation.

Läs online Ladda ner