Ökad användning av biomassa bra för klimatet

Smart användning av svensk skog är en hörnsten i omställningen till fossilfri ekonomi. Mer skogsråvara behövs, men det gröna guldet räcker inte till allt.

Skogen växer i snabbare takt än den avverkas. Men det är inte tillväxten som avgör hur många träd som fälls.

– Hur mycket som avverkas styrs av hur mogen skogen är, sa Magnus Berg, Skogsindustrierna, vid ett IVA-seminarium.

Dessutom finns en hel del av den mogna skogen i naturreservat och andra skyddade områden. Skogen räcker helt enkelt inte till allt.

– All råvara från skogen utnyttjas redan. Men den kan ju användas till annat än vad den gör nu.

För skogsägarna, påpekade Henric Dernegård, Södra, blir avverkning lönsamt först efter 70 år. Och det är just timmer som skapar den mest ekonomiska värdekedjan.

– Sågade trävaror är nyckeln. De drar med sig sådant som kan bli råvaror till andra produkter, sa han.

Enligt SLU behöver uttaget ur skogen öka med 20 procent om klimatmålen ska nås med hjälp av ökad användning av biomassa.

– Men det är omöjligt eftersom det inte finns så mycket avverkningsbart timmer. Dessutom skulle den ökade volymen motsvara bygget av 100 000 massiva trähus. Årligen.

Även om det nu inte kommer att byggas fullt så många trähus, så är det den användningen av skog som gör störst nytta för klimatet.

Och om mer biomassa ska användas för att ersätta fossila alternativ, så är det ändå skog som måste stå för merparten. Det framhöll Serina Ahlgren från Rise. Men exakt hur mycket svensk biomassa som finns att tillgå beror delvis på hur man räknar.

– Det finns restriktioner, tekniska, sociala och ekonomiska. Dessutom finns också risk för att volymer räknas dubbelt, sa hon.

Omräknat till energi är det dock troligt att det år 2050 är möjligt att ta ut omkring 130 TWh biomassa från skogen och cirka 20 TWh från jordbruket.

Biodrivmedel är ett alternativ för att minska fossilberoendet. Men etanol framställs främst av råvaror från jordbruket. Alarik Sandrup, Agroetanol, framhöll att bara lite drygt 20 procent av de biodrivmedel som används i Sverige är producerade i landet.

– Användningen ökar snabbt, men det gör inte den svenska produktionen. Politiska styrmedel har gjort det svårt för producenterna.

Styrmedlen är, enligt honom, helt riktade mot konsumtion inte mot produktion. Det gör att en stor del av den etanol som används är tillverkad i USA.

– Men i Sverige finns en enorm potential och en processindustri i världsklass, sa han.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72