”Omvandling av energisystem unik möjlighet till global utveckling”

Mänskligheten står inför enorma miljöutmaningar, men vi har också en unik chans att åstadkomma förändring –  inte minst genom förnyelse av världens energisystem. Det skriver Johan L Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, i nya numret av IVA-Aktuellt.
Johan Kuylenstierna.jpg

Det finns goda förhoppningar att förena global tillväxt och utveckling och samtidigt hantera klimathot och andra miljö- och resursutmaningar, skriver Johan L Kuylenstierna i det senaste numret av IVA-Aktuellt. I sitt inlägg tecknar han en i grunden optimistisk bild av framtiden och skriver att ”miljöfrågan har blivit möjligheternas arena”. Johan Kuylenstierna tror mycket på ny teknik och innovationer, men även på förändringskraften hos näringslivet ”där ett progressivt miljötänk allt mer blir en del av affärsidén”.

Hållbara städer, effektiv markanvändning och ett fossilfritt energisystem är särskilda utmaningar som också rymmer unika möjligheter till hållbar utveckling. Johan L Kuylenstierna, som ingår i styrgruppen för Vägval el, framhåller de enorma investeringar som kommer att göras i världens energisystem fram till 2030. De senaste årens snabba utbyggnad av vindkraft och solenergi är positiva tecken, liksom det faktum att 2014 ser ut att ha varit det första året då världsekonomin växte utan att koldioxidutsläppen från energisektorn ökade.

Framöver krävs kostsamma investeringar och omfattande systemförändringar, men såväl tekniska lösningar som incitament finns i många fall på plats redan nu, hävdar Johan L Kuylenstierna. Politisk styrning, god förvaltning och uppmuntran är avgörande för att driva på utvecklingen i rätt riktning. ”Hot och en ständigt pessimistiskt förmedlad bild av framtiden är knappast framgångsfaktorer för ett lyckat förändringsarbete. Fokus måste ligga på möjligheter och lösningar”, skriver Johan L Kuylenstierna.

Artikeln i sin helhet finns att läsa här.