Otydligt ansvar hotar framtida vattenförsörjning

Tillgången till vatten är generellt god i Sverige. Men om vi ska kunna säkra vattentillgången mot framtida klimathot behöver ansvaret tydliggöras och en långsiktig strategi sjösättas. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion. Det visar en ny rapport om hållbar vattenförsörjning från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
hallbart-vatten-syntes-1200px.jpg

– Vår genomgång visar att vattenfrågan är splittrad på flera departement och myndigheter. Denna otydlighet riskerar att påverka vår förmåga att klara av framtida miljöhot och stora investeringsbehov. Ansvaret behöver därför tydliggöras. Dessutom behöver Sverige en långsiktig strategisk plan för att säkra vattentillgången, säger Tord Svedberg, ordförande för rapporten.

Samordna ansvaret för vattenfrågorna

Idag finns ingen myndighet med övergripande ansvar för vattenfrågan. Inom Regeringskansliet är vattenförvaltningen fördelad på nio departement. Trettio expertmyndigheter arbetar med olika aspekter av frågan utifrån sina ansvarsområden. Någon myndighet med ansvar för sötvattenfrågor, motsvarande det som Livsmedelsverket har för dricksvatten finns inte. Därför föreslår IVA att vattenfrågor samordnas inom Regeringskansliet på ett fåtal departement och att ansvaret för att samordna akuta vattensituationer samlas på en myndighet.

– Det är viktigt att vi i Sverige är förberedda inför de nya och mer extrema vädersituationer som kan uppstå framöver på grund av klimatförändringarna. Ett samordnat och tydligt ansvar är en grundförutsättning, säger Tord Svedberg.

Inför en nationell strategi – Vattenplan 2045

Att ändra användning eller återställa negativ miljöpåverkan i vattentäkter och avrinningsområden tar tid. Innan resultaten syns kan det ta generationer. Därför anser IVA att det behövs en långsiktighet i de politiska processerna och tålamod hos politikerna när vattenfrågorna hanteras. Det blir också allt viktigare att diskutera vattnets roll i det landskap vi vill se på längre sikt. Därför krävs en nationell långsiktig strategi för hanteringen av vattenresursen.

– Vi föreslår att det införs en färdplan för hanteringen av vår gemensamma vattenresurs, Vattenplan 2045. Planen ska hantera de långsiktiga utmaningarna och måste inkludera finansierings- och organisatoriska frågor. En sådan måste utgå från en bred politisk diskussion om vad vi vill uppnå med vattenförvaltningen och hur denna i framtiden stöttar en hållbar vattenförsörjning, säger Tord Svedberg.

Regelverket för vatten behöver förändras

Små kommuner saknar en tillräcklig skattebas för att helt på egen hand kunna lösa vatten- och avloppsfrågorna på ett tillfredställande sätt. 240 av Sveriges 290 kommuner har färre än 50 000 invånare. För många är lösningen att gå samman i större enheter över kommungränserna. Regelverket försvårar dock långtgående samarbeten mellan olika kommuner. Reglerna behöver därför förändras för att kommunerna ska kunna finansiera framtida investeringar till följd av större efterfrågan och de nya hoten mot vattenkvaliteten.

Fakta om rapporten

IVAs rapport ger en samlad kunskapsgenomgång och råd när det gäller hållbar vattenförsörjning och tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. I projektet ingår en rad forskare och specialister på olika aspekter av vattenfrågan. Projektet följs också av en referensgrupp där riksdagspolitiker från samtliga partier ingår.

Ladda ner rapporten

Välkommen till ett webbinarium där rapporten diskuteras. Titta på webbinariet direkt kl. 13.00 den 8 september 2021 eller i efterhand.  

Övriga rapporter i projektet Hållbar vattenförsörjning

Så påverkar klimatförändringarna Sveriges vattenförsörjning

Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer 

Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning

Titta på tidigare webbinarier i efterhand

Klimatförändringar - konsekvenser av större nederbördsvariationerwebbinariet (12 april 2021)

Vatten i urbana miljöer – hur säkrar vi vattenförsörjningen i våra växande städer och samhällen? (18 maj 2021)

Vatten som gemensam resurs – kretslopp och förvaltning (31 maj 2021)

 

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73