Per Kågeson: Styrmedel drivmedel på vägen mot fossiloberoende

Ökad inblandning av förnybara drivmedel, kilometerskatt för tunga fordon, bonus till nya bilar som dricker lite och straffskatt för drivmedelsslukarna. Det är några förslag som diskuteras i regeringens utredning Fossiloberoende fordonsflotta.

Veckan före jul ska utredningen lägga fram sitt förslag på hur Sveriges fordonsflotta ska klara sig utan fossila bränslen år 2030.

Per Kågeson, professor i miljösystemanalys på KTH, är utredningens huvudsekreterare. Enligt honom finns fyra huvudspår för att nå målet: efterfrågan på transporter kan minskas, transportarbetet kan göras mer effektivt, fordonen kan bli mer energieffektiva och förnybara drivmedel kan ersätta de fossila.

Även om utredningen ännu inte är klar med de slutliga förslagen är ett system med ”bonus – malus” en het kandidat.

– Det innebär att bilar med höga utsläpp får betala en särskild skatt när de registreras. Skatten ska finansiera stöd till nya bilar som släpper ut lite, sa Per Kågeson vid ett IVA-möte i går.

Samma modell finns redan i Frankrike.

För tunga lastbilar kan kilometerskatt bli aktuellt. Liknande modeller finns i flera europeiska länder.

– Det är viktigt att alla trafikslag betalar sina kostnader. Kilometerskatt skulle också skapa rättvisa konkurrensvillkor för svenska åkerier jämfört med utländska som också trafikerar svenska vägar.

Bättre kontroll av den tunga trafiken hörde till det som Per Kågeson ansåg skulle kunna medföra sänkta utsläpp.

Det kan förstås också övergång till biodrivmedel åstadkomma. Men, menade Per Kågeson, den inhemska produktionen av första generationens biodrivmedel blir för liten. Och för att exempelvis förgasning av skogsavfall för att producera bland annat syntetisk diesel ska bli storskalig krävs statligt stöd och stora investeringar.

Bland de förslag som diskuteras inom utredningen finns sänkta hastighetsgränser och skärpt trafikövervakning, höjda kostnader för förmånsbilar och höjd skatt på fossila drivmedel, samt ökad inblandning av förnybart i de fossila.

Utredningen är emellertid inte helt fri att lägga fram vilka förslag som helst.

– EU:s regler begränsar. Handeln med bioenergi och drivmedel är fri. Och energiskattedirektivet begränsar rätten att undanta biodrivmedel från beskattning. Vi kan inte heller förbjuda fordon som är typgodkända i EU, sa Per Kågeson.

Utmaningen att med piska och morot, det vill säga styrmedel, skapa en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige fram till år 2030 blir förstås än större om man beaktar att det nu finns 4,4 miljoner bilar i drift. Genomsnittligt är deras livslängd 18 år.

Den nuvarande skatten på fossila drivmedel inbringar runt 60 miljarder årliga kronor till staten. Hur det hålet ska täppas till är dock inte utredningens huvudvärk.

– En långsiktigt bra klimatpolitik är viktig också ur ekonomisk synpunkt, konstaterade Per Kågeson.