Planera med bilen i fokus inte hållbart

För att skapa framtidens attraktiva urbana miljöer krävs nytänkande och det går inte längre att hänga upp stadsplaneringens infrastruktur på lösningar med bilismen i fokus. IVAs projekt Framtidens goda stad replikerar på en debattartikel i DN skriven av Per Kågeson.
bilism.jpg

I repliken skriver vi att infrastruktur i en hållbar stad kan inte byggas endast med utveckling av vägnät för bilister. Debatten om mobilitet måste inkludera:

Planering för regionala tågresor

Regioners betydelse kommer att öka i framtiden. Även samspelet mellan regioner kommer att få ökad betydelse. Tågtrafiken behöver därför förstärkas regionalt för att underlätta transporter mellan städer, men även transporter till mindre tätorter och landsbygd. Urbana stationssamhällen underlättar arbetspendling och gör regionalt tågresande till ett alternativ för fritidsresor.

Utnyttjandet av digitaliseringens möjligheter

Digitalisering är en förutsättning för distansarbete. Rätt tillvaratagen kan den möjliggöra förändrade resvanor som kan leda till revitalisering av städers centrum och periferi. Vi måste hitta digitala alternativ inom arbete, utbildning, vård och handel.

Möjligheter att kombinera transportmedel

Vi behöver utveckla nya affärsmodeller så att resor med en kombination av individuella (exempelvis Über och taxi) och kollektiva transportmedel betalas som en gemensam tjänst. Det förutsätter att dagens operatörer öppnar sina system och samarbetar med tredjepartsaktörer kring mobilitetslösningar.

Förtätning av stadsmiljön

Stadsbyggnation inåt stadskärnan möjliggör tillgänglighet för alla människor. Att förtäta staden behöver inte inkräkta på värdefull naturmark och därmed minska möjligheter till rekreation. Istället kan vi nyttja mark som använts för andra ändamål, som industri och hamnverksamhet. Det finns också stor potential att omvandla stora köpcentrum till attraktiva urbana livsmiljöer som rymmer både handel och boende. Att kombinera förtätning med att bygga staden inåt med stärkta mötesplatser och stråk kan vända ”transportpyramiden” där bilen varit prioriterad framför gång, cykel och kollektivtrafik.

Satsa på fler cykelvägar

Elcyklar möjliggör regional pendling upp till 20 km eller mer. Tillgång till elcyklar leder till nya trafikantbeteenden vilket ger potential att direkt minska trängsel. För att bygga en attraktiv stad räcker det inte att lappa och laga – nu måste vi sätta spaden i marken för ett kraftigt utbyggt nät av cykelvägar i våra större städer.

En ökning av trafiken med 15 procent på åtta år är en stor utmaning. Att enbart titta på lösningar som innebär att vi fortsättningsvis planerar med bilen och bilvägar i fokus är inte hållbart. För att bygga framtidens attraktiva städer måste vi tänka nytt och prioritera satsningar som både minskar behovet av transporter och som gör de nödvändiga transporterna hållbara. 

Läs IVAs replik i sin helhet här.

Per Kågesons debattartikel kan du läsa här.

Kontaktinformation

Hampus Lindh
Projektledare
Telefon 08-791 29 31