"Publish or perish"

De senaste fem åren har bibliometrisk styrning blivit ett betydelsefullt styrmedel inom forskningspolitiken i Sverige. Syftet med bibliometri är att mäta kvantiteten och kvaliteten på forskarnas arbete genom antalet vetenskapliga artiklar och dess genomslag i form av antalet citeringar.

Forskningspropositionen från år 2008 innebar att bibliometriska prestationer fick en påverkan på fördelningen av forskningsresurser mellan lärosätena.

Det är en omdiskuterad fråga huruvida bibliometriska prestationer är ett lämpligt mått på forskningens kvalitet. Förespråkare menar att det finns ett positivt samband mellan antalet citeringar och forskares uppfattning om kvaliteten på publikationerna, medan kritiker hävdar att det finns många kvalitetsaspekter inom forskningen som bibliometri inte täcker in. Ett incitamentssystem som ensidigt premierar vetenskaplig produktion på bekostnad av andra värden som samverkan och tillämpning av praktikorienterad kunskap riskerar på sikt att leda till en minskad vetenskaplig mångfald.


Läs rapporten  Ladda ner PDF