Regeringen vill öka elkunders efterfrågeflexibilitet

Det ska bli lättare för elkunder att aktivt påverka sin elförbrukning. Det vill regeringen, och uppdrar åt Energimarknadsinspektionen att se över förutsättningarna.
shutterstock_116935975-1200px.jpg

Frågan om elkunderna skulle kunna bli mer flexibla i sin elanvändning har diskuteras flitigt den senaste tiden. Ämnet behandlades exempelvis på Vägval els seminarium i maj. Nu vill energiminister Ibrahim Baylan se över förutsättningarna närmare.

– Uppdraget syftar till att undersöka om det finns hinder i nu gällande reglering. Vi vill också underlätta för företag att erbjuda kunder lösningar som möjliggör en ökad kundaktivitet, säger energiminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande.

Ministern har givit Energimarknadsinspektionen uppdraget att analysera och presentera åtgärder för att stimulera efterfrågeflexibilitet, men även ta fram bättre kunskap om elkundernas önskemål och preferenser. I direktivet sägs bland annat att efterfrågeflexibilitet för att öka måste bli mer lönsamt för kunderna, något som också framhölls under Vägval els seminarium

Den nu tillsatta utredningen ska bygga vidare på de slutsatser som presenterades av Samordningsrådet för smarta elnät – vars slutbetänkande från slutet av förra året just nu är ute på remiss. Bland annat ska Energimarknadsinspektionen titta närmare på rådets förslag att alla elkunder, till skillnad från idag, ska kunna få timmätning utan extra kostnad.

En mindre del av uppdraget redovisas senast i mars nästa år. I oktober 2016 ska uppdraget slutredovisas.