Regeringens nya miljöpolitik

Även om det dröjde ovanligt länge denna gång har nu en ny regering bildats i Sverige. I sin nya regeringsförklaring lyfter regeringen Löfven II flera gånger miljö och hållbarhet.
Rosenbad_1200px.jpg

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi kan nu ge en kortfattad sammanfattning av några av de viktigaste miljö- och hållbarhetsåtgärderna som aviserar av den nya regeringen.

Den nya politiken väver in element från samtliga regerings- och stödpartier, och inkluderar bland annat förslag kring satsningar på produktion och distribution av biogas, ett utvidgat RUT-avdrag inklusive hämttjänster för bland annat grovavfall, skatt på avfallsförbränning och ett förbud mot onödiga plastartiklar.

Från den 1 maj 2020 ska bärkassar beläggas med en skatt eller avgift. En bred översyn kring regelverken för avfall och återvinning aviseras, vilket ska främja innovation och företagande i den cirkulära ekonomin. Återbruk och återvinning ska förenklas, ett producentansvar för textil testas på sikt och pant på exempelvis batterier och elektronik (som mobiltelefoner) ska finnas på plats från år 2022. Den hushållsnära insamlingen ska bli effektivare och samarbetet mellan kommunal insamling och producentansvarssystem bättre. En utredning ska tillsättas under 2021 med förhoppningen att alla produkter ska ha ett "produktpass" med information om vad produkten innehåller, var den kommer från och hur den kan återvinnas eller tas om hand.

Regeringen vill också undersöka möjligheter att skattefritt hyra ut bland annat bil, kläder, verktyg och möbler, berättar Avfall Sverige.

Bland ytterligare åtgärder som föreslås finns ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Miljömålsberedningen ska utreda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp. Regeringen ska också driva på för en klimatlag i EU, och här hemma ska all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Flygskatten ska behållas, men systemet görs om till krav på inblandning och så småningom en flygbränsleskatt. En klimatdeklaration ska införas på flygresor från 2021.

En skatteväxling ska också genomföras mellan miljö och arbete om minst 15 miljarder kronor. Ett försök med statliga gröna obligationer ska genomföras. De nya placeringsreglerna för AP-fonderna ska dessutom utvärderas för att se om placeringar i fossil energi minskar, rapporterar Aktuell Hållbarhet.

Bioekonomi ska vidare kombineras med biologisk mångfald enligt ny lagstiftning som ska vara på plats i juli 2021 - något som flera aktörer inom skogssektorn välkomnar. Exempelvis branschorganisationen Skogsindustrierna menar att den nya regeringen verkar avisera en utveckling av en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Det är glädjande att skogsnäringens betydelse för en hållbar utveckling ges stort utrymme i överenskommelsen. Vi välkomnar att partierna ska utreda hur äganderätten till skogen ska stärkas och att den utökade nyckelbiotopsinventeringen inte återupptas. Vi kommer följa de utredningar som aviserats noga. Jag hoppas att min oro för att de drar ut på tiden kommer på skam och att vi istället får snabba och konkreta beslut. Det behövs för att skogsnäringen ska kunna accelerera bioekonomins utveckling, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande som citeras i publikationen Papper och Massa.

Partierna vill också öka träbyggandet och ställa minimikrav vid byggande utifrån ett livscykelperspektiv.