Yttrande över Dnr M2015/04264/Ee: Strategi för forskning och innovation på energiområdet 2017–2020

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har tagit del av Energimyndighetens strategi och lämnar följande synpunkter.
remissvar-ny.jpg

På ett övergripande plan är det en brist att strategin verkar föregripa politiska beslut som ännu ej är fattade. Vidare saknas i den breda ansatsen ett tydligt fokus, och gjorda prioriteringar är otydligt motiverade. Slutligen så anför vi ett antal synpunkter gällande vad som bör beaktas då prioriteringar ska göras samt en kommentar rörande behovet av stöd till ekonomisk forskning.

Läs remissvaret i sin helhet här.