Resurseffektivitet – Färdvägar mot 2050

Torsdag 10 december 2015

fardvagar-1200px.jpg

Rapporten tar vid där föregående rapport, Fakta och trender mot 2050, slutade, och visar på dagens resursanvändning inom fem olika materialflöden. Dessutom skissas lovande affärsmöjligheter inför framtiden upp.

IVAs rapport Resurseffektivitet - Färdvägar mot 2050

Genom hittills unika kartläggningar av de svenska resursflödena för bioråvaror, betong, stål, textil och livsmedel (med fosfor) analyserar projektet utmaningar och möjligheter kring dagens materialanvändning. Svinn och spill kartläggs, och synergier gentemot andra flöden och branscher presenteras. Olika affärsmöjligheter beskrivs, och åtgärdsförslag ges i vissa fall för att möjligheterna ska kunna realiseras. 


Läs Online  Ladda ner PDF

English version