Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi i Plastforum

I senaste numret av branschtidningen Plastforum skriver ordföranden för arbetsgrupp Plast inom IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, Magnus Huss, vd Ikem, tillsammans med delprojektledaren Peter Stigson om vikten av resurseffektiva plastströmmar.

Debattartikel "Resurseffektiva plastflöden ett måste för Sverige"

Världen behöver bli bättre på att ta hand om sina globala naturresurser och bättre på att nyttja de resurser som redan finns i samhället. Sverige är inget undantag.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är centrala delar för en mer hållbar utveckling i en framtid med ökad befolkning, urbanisering, ekonomisk utveckling och andra megatrender. I Sverige, EU och globalt finns ett stort antal initiativ kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, har nyligen startat ett projekt om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi i Sverige. Målet är att skapa en gemensam agenda kring olika resurser genom att samla en bred representation av branscher och perspektiv. Detta är viktigt då samverkan krävs för att hantera resursflöden inom och mellan olika värdekedjor.

Projektet är uppdelat i fem arbetsgrupper där en arbetsgrupp utreder möjligheterna för mer resurseffektiva plastflöden i Sverige. Övriga grupper är livsmedel, textil, mobilitet och lokaler. En positiv effekt av denna uppdelning är möjligheterna att titta på gemensamma frågeställningar. Hur resurseffektivt är det med en skyddande plast kring gurkor? Hur ser utvecklingen ut inom nya textilier från återvunna plastmaterial?

I samarbete med en bred representation inom existerande och potentiella värdekedjor av plastmaterial finns den kunskap och erfarenhet som krävs för projektet att bidra till en färdplan för ökad resurseffektivitet och cirkularitet. Deltagarna inkluderar plastsektorn, dagligvaruhandeln, konsumentproduktsektorn, återvinningsbranschen, energisektorn, finansiella sektorn och akademin.

Tillsammans har arbetsgruppen lyft fram målsättningen att bidra till en ökad återvinning av plast, både med ett fokus på volymer och ett fokus på en hög värdeåtervinning där materialets värde bibehålls så väl som möjligt. Det finns även mål kring bättre produktdeklarationer och en strategi för att utveckla en svensk pilotanläggning för kemisk återvinning i Sverige. Målen är valda för att främja en kapacitets- och marknadsutveckling för att skapa större möjligheter för avsättning av teknik, kunskap, insamlingstjänster och återvunnen plast. Arbetet lägger även stor vikt i att inte se detta som en isolerad svensk frågeställning med tanke på att plastproduktionen i Sverige är begränsad och att en betydande del av plasten importeras och exporteras.

– Genom ett ökat fokus på resurseffektivitet i samhället och ett genomslag för kemisk återvinning av plast runt hörnet står branschen inför en stor omställning. Det är viktigt att det finns en färdplan och en gemensam förståelse mellan aktörerna i värdekedjan hur vi tillsammans rör oss framåt, säger Magnus Huss, Ikem.

Arbetet sker genom workshopar och analyser inom design, industriell symbios, affärsmodeller, innovationer, finansiella sektorns roll och det politiska ramverket. Detta som viktiga delar i en svensk agenda för resurseffektiva plastflöden.

– Dessa workshopar är öppna och vi ser fram emot ett aktivt deltagande från berörda intressenter, säger Peter Stigson, Projektengagemang AB.

En politisk referensgrupp med representanter från samtliga riksdagspartier är kopplad till projektet, vilket ger en möjlighet att för en dialog om det politiska ramverket. Även detta är en viktig del i möjligheten att kunna driva ett effektivt agendaarbete.