Resurshushållning blir viktigaste miljöfrågan, enligt seminarium

Resurseffektivitet kommer att bli en dominerande miljöfråga i framtiden. Om det var både medverkande och publik eniga, när Vägval el anordnade ett seminarium om dagens och morgondagens miljöaspekter.
shutterstock_84774349.jpg

Seminariet inleddes med en beskrivning av de sexton nationella miljökvalitetsmål, som också sätter ramarna för elproduktion och elsystem. Även FNs nya hållbarhetsmål presenterades. Enligt Nina Weitz, från Stockholm Environment Institute, kommer dessa på sikt också att påverka de svenska miljömålens utformning.

Lars-Erik Liljelund, tidigare bland annat generaldirektör för Naturvårdsverket och numera knuten till Stockholm Environment Institute, konstaterade att det är så gott som omöjligt att förutspå framtidens miljöfrågor. Istället handlar det för samhället om att att ha beredskap, sätta upp mål och lägga resurser på att förändringar verkligen genomförs.

Jenny Gode, IVL, berättade om det nu avslutade forskningsprojektet Framtidens miljöfrågor för energisektorn. Inom projektet arbetade forskarna fram tre framtidsbilder. En slutsats från projekt var att, oavsett framtidsbild, får resursfrågor och biologisk mångfald stor betydelse i framtidens elsystem. 

Även Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen ansåg att resurshushållning blir väsentlig i framtiden. För energisektorn innebär det att frågan om energieffektivisering blir helt avgörande.

Seminariets moderator Birgitta Resvik, ordförande i Vägval els arbetsgrupp Klimat och miljö, bad sedan publiken delge sina åsikter. En klar majoritet ansåg att resurs- och klimatfrågan kommer att dominera framidens miljöagenda. Även biologisk mångfald ansågs bli betydelsefull, medan exempelvis frågor som rör övergödning och kemikalier i framtiden får lägre prioritet.

Deltagarna i den avslutande paneldebatten diskuterade hur god miljöstyrning kan driva på utveckling och innovation. Att produktlagstiftning och internationella standarder är ett effektivt sätt att driva utvecklingen och samtidigt nå miljöresultat var alla överens om.

Hela seminariet kan du se i efterhand här.