Så påverkar framtidens elproduktion miljökvalitetsmålen

Mer sol och vind samt Ny kärnkraft är de två produktionsalternativ som har mest positiva effekter på miljökvalitetsmålen. Det visar en bedömning från Vägval el.
201604-IVA-VägvalEL-Tabell-1200px.png

– Vår sammanställning är gjord utifrån arbetsgruppens samlade kunskap, och visar hur miljökvalitetsmålen bedöms att förändras jämfört med dagens elsystem. Det säger Birgitta Resvik, ordförande i Arbetsgruppen för klimat och miljö, som presenterar delrapporten Framtidens el – så påverkas klimat och miljö den 19 april.

Projektet Vägval el har tidigare i rapporten Sveriges framtida elproduktion tagit fram fyra produktionsalternativ för framtidens elsystem: Mer sol och vind, Ny kärnkraft, Mer vattenkraft samt Mer biokraft. För att bedöma hur alternativen skulle påverka de svenska miljökvalitetsmålen har en semikvantitativ analys genomförts av arbetsgruppen, en så kallad expertpanelbedömning.

– Det här är ett bra sätt att försöka finna skillnader. Det visar tydligt vilka av miljökvalitetsmålen som påverkas av olika framtida elsystem, säger Birgitta Resvik.

Efter ett fördjupande seminarium, valde tio av arbetsgruppens medlemmar ut de miljökvalitetsmål som bedömdes vara mest relevanta för elsystemet (totalt tio mål). Därefter fick var och en av medlemmarna sätta poäng (–3 till +3) utifrån hur de bedömde att de fyra produktionsalternativen påverkade respektive miljökvalitetsmål. Noll poäng kunde ej ges, vilket krävde att man tar ställning.

Slutsatserna framgår av tabellen här intill. Alternativet Mer vattenkraft exempelvis innebär utbyggnad av fyra orörda älvar, och påverkar därmed negativt miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. Alternativet är det av de de fyra produktionsalternativen som, jämfört med dagens elsystem, bedöms leda till minst positiva miljöeffekter.

Sammanställningen visar att det endast är några få miljökvalitetsmål som påverkas kraftigt. Enligt Birgitta Resvik ges därför en indikation på var fokus i det fortsatta arbetet bör ligga.

– Alternativet Mer sol och vind innebär att vindkraft kommer att behöva byggas ut i fjällmiljö och det påverkar negativt målet Storslagen fjällmiljö, men inte något annat mål i samma utsträckning. Utifrån ett miljöperspektiv kan man ju ändå jobba vidare med vindkraft, men försöka att undvika att bygga ut den i fjällmiljö, säger Birgitta Resvik.