Så tyckte kandidaterna till EU-parlamentsvalet

Nyligen genomfördes som bekant valet till EU-parlamentet. Men vad ville egentligen de olika partierna? IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi redovisar här ett urval av de viktigaste förslagen på miljöområdet, utifrån tidningen Utrikesmagasinets undersökning.
EU-flagga_1200px.jpg

Utrikespolitiska institutets tidning Utrikesmagasinet undersökte inför valet till EU-parlamentet vad ett antal av de främsta kandidaterna ville. Bland annat berättades hur Socialdemokraternas (S) toppkandidat Heléne Fritzon vill att man övergår till en cirkulär ekonomi där dagens resurser kan användas mer effektivt, att regler införs så att fler produkter blir lätta att återvinna och att man minskar användningen av plast. Västerpartiets (V) Malin Björk anser att EU bör anta skarpare klimatmål för att nå nollutsläpp senast till år 2040 och att kolkraften fasats ut till 2030. Hon vill även att den Europeiska investeringsbanken (EIB) ska omvandlas till en klimatinvesteringsbank.

Centerpartiets (C) toppnamn Fredrick Federley håller med om att EU bör nå ett neutralt nettoutsläpp till år 2040, och att det istället för 40 procents lägre växthusgasutsläpp till år 2030 bör bli minst 63 procent lägre utsläpp. Han vill även öka takten i omställningen till en biobaserad och cirkulär ekonomi och öka resurseffektiviteten.

Liberalernas (L) Karin Karlsbro pekar på vikten av internationellt samarbete för att kunna lösa klimatfrågan. Hon vill även flytta beskattningsrätten ifråga om koldioxidskatt från Sverige upp till EU-nivå, samt satsa på en europeisk flygskatt och modernare kärnkraft.

Tomas Tobé från Moderaterna (M) önskar se ett klimatneutralt EU senast till år 2050, att kärnkraften bör behållas för fortsatta utsläppsminskningar samt att utsläppshandeln bör utvidgas till fler sektorer.

Sara Skyttedal från Kristdemokraterna (KD) vill att EU ska bli klimatneutralt till år 2050. Hon vill även utöka samarbetet kring kärnkraft inom Europa och utforma klimatpolitiken så att Europas konkurrenskraft inte blir lidande.

Miljöpartiets (MP) Jakop Dalunde vill att EU ska införa ett klimatpolitiskt råd på EU-nivå och en europeisk koldioxidbudget. Dessutom önskar han en satsning på järnvägsnätet inom EU, en miniminivå på koldioxid i alla medlemsländer och införande av bränsle- och energiskatt på flygbränsle.

Peter Lundgren från Sverigedemokraterna (SD) vill att kärnkraften ska bibehållas som en primär energikälla för Europa samt att man utvecklar EU:s system för handel av utsläppsrätter.