Säker utveckling – Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, har inbjudits att yttra sig över nämnda material och vill härmed framföra följande.

Bakgrund – allmänna kommentarer

Nanoteknik och nanovetenskap är ett område med stor framtidspotential, såväl vad gäller nya tillämpningar som kan bidra till att lösa samhällutmaningar som möjligheter till industriell utveckling. I vårt eget utredningsarbete från 2006 - ”En nanostrategi för Sverige” – konstaterade vi att Sverige saknade en samlad strategi för hantering och utveckling av nano-frågorna och formulerade sex förslag på vad som borde göras:
• Stärk och utveckla den nanotekniska kompetensen inom grundläggande teknikvetenskapliga discipliner
• Stöd basforskning i gränsområden
• Skapa en nanoteknisk verktygslåda vid pilotanläggningar och stärk forskningsinfrastrukturen för nanoteknik
• Gör riktade tematiska satsningar på nanoteknik med stor tillämpningspotential
• Främja teknikspridning och kommersialisering av nanoteknik
• Hantera nanoteknikens risker.

Vi kan konstatera att flera av dessa utmaningar/förslag fortfarande har hög relevans. Utredningen hanterar framförallt den sistnämnda frågeställningen. Vi är givetvis positiva till ökade satsningar på kunskapsuppbyggnad vad gäller säker användning av nanomaterial, men har ett antal invändningar/kommentarer gällande utredningens förslag.

Samtidigt anser vi att det är av högsta prioritet att ta fram en samlad strategi för svensk utveckling av nano-området som inte begränsas till säkerhetsfrågor, utan också tar hänsyn till övriga utmaningar. Detta ligger utanför utredningens uppdrag men är en viktig fråga då vi noterar att Sverige är världsledande inom nanoforskning men inte lika framgångsrikt när det gäller att tillvarata och utnyttja forskningens resultat.

I sammanhanget vill vi lyfta fram att som en konsekvens av IVAs arbete så skapades 2010 föreningen SwedNanoTech, som framförallt arbetar med att främja kompetensbyggande, teknikspridning och kommersialisering av nanoteknik, men också med säkerhetsfrågor. Föreningen har byggt upp en unik verksamhet och har en naturlig roll i en framtida strategi för hantering av nanoteknikens möjligheter och risker.


Läs remissvaret