Samarbeta aktivt inom EU – det är ett måste för en hållbar nystart

I en allt mer fragmenterad värld blir EU en allt viktigare aktör för att kunna ta tillvara medlemsländernas intressen. Det gäller både i konflikten mellan USA och Kina men också för att dra nytta av det stora frihandelsblock som EU utgör.

Sedan länge är EUs inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, arbetskraft och kapital en mycket viktig tillgång för Sverige. Under det första kvartalet 2020 gick 52 procent av vår varuexport till EU-27 och hela 71 procent till samtliga länder i Europa (SCB). Av tjänsteexporten gick 68 procent till EUs inre marknad, och knappt 60 procent av Sveriges direkt-investeringar går till EU-länder. Det innebär att vi är beroende av stabilitet och tillväxt i övriga europeiska länder för efterfrågan av våra produkter och tjänster samt för svenska investeringar.

Unionen är också viktig för hållbarhetsarbetet. EU kommissionens nya tillväxstrategin New Green Deal är ett viktigt exempel på detta. Denna är en färdplan med åtgärder som ska leda till en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi utan några nettoutsläpp av växthusgaser.

Tillgång till en stor inre marknad

Att ha tillgång till en stor marknad utan handelshinder och med gemensamma produktstandarder är en stor fördel för en liten ekonomi som Sverige. Idag är EUs inre marknad större än USAs hemmamarknad. EU har förhandlat fram en rad handelsavtal för Europa. Det är också ett forum för att åstadkomma handelsregler som gynnar produkter och tjänster som är strategiska för en hållbar, grön omställning.

Kampen kring ekonomi och handel mellan USA och Kina tycks ha hårdnat. I denna finns inslag av att båda stormakterna vill att andra länder ska välja sida i konflikten. För svensk del vore det mycket olyckligt att tvingas in i en sådan situation. Den enda realistiska möjligheten att undvika detta är att arbeta genom EU, som är tillräckligt stort för att vara en jämlik förhandlingspart med de båda blocken. EU driver också en rad initiativ för att sätta standarder och driva på utvecklingen inom olika områden. Aktuella exempel är Vattendirektivet, Infrastrukturdirektivet och Förnybarhetsdirektivet. EU driver också en rad gemensamma projekt inom forskning och utveckling. Digitalisering står också högt på agendan.

Samverkan inom EU nödvändig för att nå klimatmålen

EU ska vara koldioxidneutralt år 2050. Omställningen kan visa övriga världen att en union med stor heterogenitet kan enas om en politik som är nödvändig för att tackla de stora klimatförändringarna. På så sätt bidrar EU till en nödvändig global omställning. Därmed är vårt engagemang i EU en viktig drivkraft för att också nå våra nationella mål.

Inledningen av coronakrisen tillhör inte ett av EUs stoltaste ögonblick. Visserligen ingår inte hälsofrågor i EU-samarbetet, det är en nationell fråga. Men tonen och de konkreta insatserna för att hjälpa andra länder var inte imponerande. Successivt har dock insatserna ökat, och i många länder har medborgarnas förtroende för EU ökat igen. Det aktuella räddningspaketet, med Frankrike och Tyskland som pådrivare, som kommer att stötta utsatta branscher och länder är ett tydligt exempel på detta.

På vägen mot ett hållbart Sverige och Europa är EU en central arena. För näringslivet är det självklart och enkelt att agera där. Genom sina organisationer kan de identifiera och påverka avgränsade processer och beslut av vikt för den egna verksamheten. Utfallet kommer direkt att påverka företagen. För politiken är det mer komplicerat. Unionen består av suveräna länder där politiker får sitt mandat av väljarna. Intresset för EU-frågor hos befolkningen varierar mellan olika länder, likaså bevakningen i media. Den nationella politikens logik går inte enkelt ihop med den på EU-nivå. I Sverige sköts också många frågor på myndighetsnivå. Engagemanget och kvaliteten i arbetet bestäms av prioriteringarna och kompetensen hos varje enskild myndighet.

Coronakrisen har skakat om Sverige. En utgångspunkt för IVAs bidrag till vägen ur krisen är att identifiera avgörande frågor för en hållbar nystart av Sverige. EU är en sådan. Därför är en den första punkten på vår agenda att öka intensiteten och kvaliteten i Sveriges EU-engagemang. Ansvaret för detta ligger hos många aktörer:

  • Politiken måste anstränga sig än mer för att driva EU-frågor på hemmaplan, och inom EU-administrationen.
  • Organisationer som IVA måste bidra till detta arbete genom att i sina olika aktiviteter lyfta viktiga frågor och initiativ, pedagogiskt förklara dem och uppmärksamma dem i tid. Här finns mycket att lära från miljörörelsen.
  • Media måste säkerställa både kvalitet och kvantitet i sin bevakning av EU-frågor.

Förslag

Lev upp till höga ambitioner att delta i utvecklingen av internationellt harmoniserade regelverk

Sverige bör tillsammans med andra medlemsländer ta en ledande roll i EUs omställning till nettonollutsläpp och göra EU till en stark och drivande aktör på den internationella arenan.

Dra nytta av olika EU-projekt och ta del av EU-medel

EU avsätter stora medel för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt Europa och för satsningar inom digitalisering och AI. Sverige måste aktivt påverka utformningen av programmen och stimulera svenska universitet, högskolor, institut och företag att söka dessa medel.

Medverka aktivt i översynen av viktiga EU-direktiv

Sverige måste aktivt medverka i översynen av olika EU--direktiv, till exempel DAFI, ”Directive of Alternative Fuels Infrastructur”, infra-struktur för alternativa drivmedel inklusive el och vätgas.

Läs online Ladda ner