Samarbete och öppnade marknader i EU

Handeln med återvunna råmaterial har fungerat dåligt inom EU. Nu verkar dock en ändring vara på gång. Och inom exempelvis bioråvaruområdet har ett pilotprojekt initierats för att ta tillvara onyttjade resurser. IVAs Resurseffektiva affärsmodeller, som var remissinstans kring EUs cirkulär ekonomi-paket, är positiva.
EU_flags_1200px.jpg

I början av mars träffades ministrar, näringsliv och miljöorganisationer från Nederländerna, Frankrike, Storbritannien och Flandern för att sluta ett nytt handelsavtal kring återvunna råmaterial. Handelsavtalet, kallat The North Sea
Resources Roundabout (NSSR), ska adressera hur råmaterial som aluminium och bly ska kunna återvinnas istället för att kasseras som skräp efter användning och avfallsförbränning. Nederländerna, ny ordförande i Europeiska Unionens råd, har varit drivande bakom avtalet, och exempelvis landets finansminister Henk Kamp menade att avtalet samtidigt kan främja företagande, skapa nya arbetstillfällen och förbättra den lokala miljön. Som exempel nämnde Kamp att "det kommer att bli lättare att handla med kompost när grannländerna ser det som gödningsmedel istället för avfall".

Även svenska aktörer deltar flitigt i Bryssel för att skapa nya samarbeten och avtal. Således har tidigare i år klusternätverket Paper Province deltagit i ett möte i den belgiska huvudstaden där EU-pilotprojektet Vanguard samlade representanter från 25 europeiska regioner för att diskutera gränsöverskridande samarbete för att nyttja bioråvara bättre.

Skogslandet Sverige har en mycket viktig ställning i detta sammanhang, och ska genom testbädden Ligno City (som Innventia, Nordic Paper och Paper Province samarbetar kring) låta företag skapa och utvärdera nya förädlingskoncept för lignin, såsom biokemikalier och klimatvänliga bränslen.

Vanguard är ett EU-pilotprojekt som sträcker sig över ett år. Paper Province och de andra aktörerna vill nu hitta företag och forskningsorganisationer som vill samverka kring satsningen och skapa en produktionsanläggning för nya biobaserade produkter.

IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft är mycket positivt till de många nya transnationella samarbeten för ökad resurseffektivitet som på detta sätt har uppstått. En kritik från IVA-projektet har annars varit hur skiljaktigheter mellan olika länder ifråga om klassning av återvunnet material som resurs kontra avfall. Som IVAs senaste rapport Policyutveckling mot 2025 påpekar har exempelvis Asien importrestriktioner på bland annat använda kläder, eftersom dessa klassas som avfall snarare än returmaterial. Här behövs långtgående harmoniseringsåtgärder, till förmån för näringsliv, konsumenter och miljö.

För att ytterligare driva fram ökad återvinning och återanvändning över landsgränser behövs dock standarder för sekundära råmaterial, vilket IVA har påpekat i sitt yttrande över EUs "Meddelande om cirkulär ekonomi" tidigare i år. Material som rör sig på globala marknader, där uppsamling och rapportering kan vara av långt lägre kvalitet än Sveriges, behöver omges av uppföljnings- och kontrollmekanismer för att upprätthålla kvalitén, påpekar IVA där.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42