Samlat anslag kopplar ihop forskning och utbildning

Slå ihop lärosätenas anslag för forskning och utbildning till ett enda. Ersätt de regelbundna propositionerna om forskning med en samlad för högskolan. Det föreslår regeringens utredare.

Pam Fredman, regeringens särskilda utredare, ska i början av december lägga fram sitt förslag till ny modell för tilldelning av resurser och styrning av landets lärosäten.

Men redan nu har hon presenterat en första skiss.

– Den innebär bland annat att lärosätena får en enda pengapåse för forskning och utbildning, sa hon när hon presenterade sin modell vid ett IVA-möte.

Visserligen leder detta till att universitet och högskolor friare får disponera sina resurser. Men lärosätena ska också skriva fyraåriga överenskommelser med staten som reglerar vad de ska åstadkomma.

– Det blir mer av autonomi i det samlade anslaget. Men det måste följas upp. I överenskommelserna måste lärosätena göra klart vad de vill leverera under fyraårsperioden.

Detta är en skillnad mot de nuvarande regleringsbreven som bara omfattar ett år.

– För att säkerställa uppföljningen och garantera att regering och riksdag får väl underbyggda underlag behövs en ny instans, en intermediär.

Pam Fredman påpekade att den slutliga modellen också kommer att innehålla förslag om hur lärosätena bättre ska kunna utveckla egna profiler och om hur de bäst ska bidra till att lärandet verkligen blir livslångt.

– Nu ska vi arbeta med att konkretisera förslagen, sa Pam Fredman.

De kommentarer till utredningens förslag som framfördes vid IVA-mötet var i stort sett positiva. Men Astrid Söderbergh Widding, rektor för Stockholms universitet, befarade att de individuella överenskommelser som ska träffas mellan staten och lärosätena kan urholkas. Samtidigt såg hon signalvärdet i förslaget om ett samlat anslag.

Sven Stafström, gd för Vetenskapsrådet, var tveksam till den föreslagna nya instansen för uppföljning. Samma inställning hade Ameli von Zweigbergk, Teknikföretagens chef för industriell utveckling.