Sarah McPhee, Stefan Fölster, Anders Lindberg och ytterligare tio nya ledamöter invalda i IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, valde vid den senaste sammankomsten in tretton nya ledamöter. Bland invalen märks Peter Andrekson, professor Chalmers, Stefan Fölster, Reforminstitutet, Sarah McPhee, VD SPP, Torbjörn Magnusson, koncernchef försäkringsbolaget If och Eva Malmström Jonsson, professor KTH.

- Som alltid är vi mycket stolta över våra nya ledamöter. Den här gången har vi valt in en rad framstående svenska forskare och näringslivspersonligheter, säger Björn O Nilsson, vd IVA. Vi välkomnar de nya ledamöterna att engagera sig i IVAs verksamhet.

För mer information om de nya svenska ledamöterna, se nedan:

Ingegerd Annergren, tekn dr, Scania, väljs in i IVAs avdelning för bergs- och materialteknik. Hon är född 1963. Hon tog bergsingenjörsexamen inom materialvetenskap vid KTH 1990. Efter doktorsstudier i yt- och korrosionsvetenskap disputerade hon 1996. Efter en tjänst som research fellow vid Singapore Institute of Technology 1997-2003 anställdes hon vid Scania Development Centre, Södertälje som seniorforskare inom oorganiska ytbeläggningar och korrosion. Efter en tjänst vid forskningsinstitutet Swerea KIMAB återvände Ingegerd Annergren till Scania Development Centre, nu som gruppchef för hytt, chassi och buss. Sedan 2013 är hon avdelningschef för hela Materialteknik och Corporate Standard vid Scania.

Peter Andrekson, professor, Chalmers, väljs in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Han är född 1960. Han disputerade på halvledarlasrar, var därefter post-doc på Bell Labs, gästforskare i USA och Japan och därefter professor vid Chalmers. Peter Andrekson har varit verksam främst inom akademi men också i mindre företag och startups. Hans område är fiberkommunikation och han har genom åren slagit flera världsrekord i kapacitet vid överföring via fiber och i optisk förstärkning med lågt brus i fiberbaserade parametriska förstärkare.

Peter Andrekson är ”fellow” både av IEEE och Optical Society of America och har tilldelats ett ERC advanced grant, blivit Wallenberg Scholar och leder från 2014 ett stort KAW-program.

Leif Asp, forskningschef för Swerea SICOMP, adjungerad professor, Chalmers, väljs in i IVAs avdelning för berg- och materialteknik. Han är född 1966. Hans vetenskapliga område är lättviktskonstruktioner med fokus på kompositmaterial. Med utvecklingen mot lättare material inte minst inom transportsektorn har Leif Asp arbetat med nya tillämpningar för kompositer. Med en stabil bas inom rymd- och flygindustrin har det skett en breddning mot fordonsindustrin.

Inom området strukturella batterier har Asp arbetat såväl nationellt som internationellt. Hans arbete har också resulterat i patent. Leif Asp är också Vice President of the International Committee on Composite Materials.

Stefan Engdahl, direktör, verksamhetsområde Samhälle, Trafikverket, väljs in i IVAs avdelning för samhällsbyggnad. Han är född 1970. Stefan Engdahl har teknologie licentiatexamen från Lunds universitet och började direkt därefter som trainee på Vägverket Produktion. Han har sedan dess arbetet med frågor om anläggning och infrastruktur i ledande befattningar på Vägverket/Trafikverket sedan dess. Stefan Engdahl har i olika sammanhang varit engagerad i organisationer och projekt, exempelvis i Byggherrarnas styrelse och i FIA (Förnyelse i Anläggningsbranschen).

Stefan Fölster, Reforminstitutet, väljs in i IVAs avdelning för ekonomi. Han är född 1959 i Västtyskland. Han studerade nationalekonomi vid UCLA i Los Angeles och är forskarutbildad i Oxford. 1985 flyttade Stefan Fölster till Sverige. Han har varit verksam som tjänsteman på finansdepartementet och var 1989-1998 forskare och lärare vid Stockholms universitet. Han har också varit verksam vid Industrins utredningsinstitut.

Stefan Fölster har en lång bakgrund som opinionsbildare och var 1998-2001 chef för Handels utredningsinstitut och 2001-2012 chefsekonom för Svenskt Näringsliv. Stefan Fölster är sedan 2007 adjungerad professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Sedan 2013 är han chef för Reforminstitutet, grundat av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

Anders Lindberg, styrelseordförande, JKL, väljs in i IVAs avdelning för ekonomi. Han är född 1960. Han är grundare av kommunikationsföretaget JKL där han var verkställande direktör fram till 2010 och är idag styrelseordförande. Anders Lindberg har arbetat som rådgivare inom offentlig förvaltning, bank och finans, investmentbolag, industri, energi och miljö, bygg och anläggning samt organisationer.

Han är initiativtagare till flera viktiga samhällsprojekt, bland annat Tekniksprånget som gör det möjligt för avgångsstudenter från naturvetenskap och teknikutbildningar att praktisera vid teknikintensiva företag. Han står också bakom Nybyggarkommissionen som ska utarbeta förslag till hur bostadsbyggandet kan öka i Sverige.

Sarah McPhee, verkställande direktör, SPP och koncerndirektör, Storebrand, väljs in i IVA avdelning för ekonomi. Hon är född 1954. Hon är civilekonom med examen från Handelshögskolan och har en mastersexamen från Stanford.

Tidigare har hon haft ledande befattningar inom P, GE Capital och Fjärde AP-fonden. Hon har också varit vice VD och kapitalförvaltningschef för AMF pension. Hon är styrelseledamot i bl.a. SNS, Saxo Bank och Sverige Unga Akademi. Sarah McPhee utsågs till Årets chef 2013.

Torbjörn Magnusson, koncernchef, If Skadeförsäkring, väljs in i IVAs avdelning för ekonomi. Han är född 1963. Torbjörn Magnusson studerade vid KTH och tog examen i teknisk fysik 1987 och licentiatexamen 1990. Han är koncernchef i försäkringsbolaget If sedan 2002. Tidigare har han haft ledande befattningar inom bland annat Skandia, Mercantile General samt Skandia International. Han är styrelsemedlem i Academedia och Topdanmark, och sedan 2013 är han också vice ordförande i Insurance Europe.

Eva Malmström Jonsson, professor, KTH, väljs in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Hon är född 1966. Eva Malmström Jonsson disputerade vid KTH 1996 och utnämndes 2005 till professor i ytbehandlingsteknik vid KTH.

Hennes vetenskapliga ämnesområde är ytbehandlingsteknik och forskningen omfattar hela kedjan från syntes av monomerer/polymerer till analys av miljöegenskaperna hos framställda material. Forskningsområdet är brett med stark karaktär av såväl grundforskning, t e x polymerkemi och polymerfysik, som tillämpad forskning, t ex biomaterial och material för läkemedelsfrisättning. Genom att utnyttja olika råvaror, allt från traditionella icke-förnyelsebara till en rad olika förnyelsebara, kan material som passar in i kretsloppet, hållbara material utvecklas.

Hon har vid sidan av att leda sin forskargrupp även innehaft en rad viktiga positioner vid KTH, däribland prefekt, vicerektor och är sedan 2009 prorektor vid KTH.Malmström Jonsson har publicerat ett hundratal vetenskapliga artiklar och är en av grundarna till företaget Polymer Factory Sweden AB.

Kristina Mjörnell, affärsområdeschef Samhällsbyggnad, SP Sveriges Teknologiska Forskningsinstitut, väljs in i IVAs avdelning för samhällsbyggnad. Hon är född 1967. Efter civilingenjörsexamen och doktorandstudier på avdelningen för Byggmaterial på Chalmers tog hon licentiatexamen 1994 och doktorsexamen 1997. Därefter arbetade hon hos ScandiaConsult och startade där en verksamhet inom byggnadsmiljö. Därefter arbetade hon på White Arkitekters miljöavdelning i två år.Sedan 2004 arbetar Kristina Mjörnell på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut där hon började som forskningssamordnare och blev därefter vice sektionschef på sektionen för Byggnadsfysik och innemiljö. Sedan 2012 är hon affärsområdeschef för Samhällsbyggnad.

Kristina Mjörnell leder SPs kompetensplattform SP ZEB (Zero Emission Buildings) som har ett trettiotal pågående forsknings- och innovationsprojekt inom området hållbara byggnader. Sedan januari 2013 är hon adjungerad professor vid Lunds Universitet, Avdelningen för Byggnadsfysik på LTH. Kristina Mjörnell sitter bland annat med i Scientific Council i E2BA. EeB Partnership Board, ENBRI styrelse, SBUs externa råd, IQS Genomförandeutskottet och Mistra Urban Futures. Kristina leder sedan i november 2013 en stark forskningsmiljö för hållbar renovering finansierad av Formas.

Kristina Nilsson, professor i arkitektur vid LTU, väljs in i IVAs avdelning för samhällsbyggnad. Hon är född 1950. Kristina Nilsson avlade arkitektexamen 1974 vid Chalmers tekniska högskola och arbetade 1974-1979 vid FFNS och 1979-1989 vid NAB-konsult, båda i Luleå. Hon flyttade därefter till Karlskrona i Blekinge och arbetade 1989-91 vid K-konsult Sydost AB. I Karlskrona blev hon snart engagerad i utbildningen i Fysisk planering vid Blekinge tekniska högskola där hon sedermera blev prefekt för institutionen 1992-1996. Åren 1999-2009 arbetade hon som lektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Ultuna/Uppsala, Institutionen för landskapsplanering. Samtidigt fullföljde hon sin forskarutbildning vid KTH och blev teknologie licentiat 2001 samt teknologie doktor 2004.

Hon utnämndes till professor och ämnesföreträdare i arkitektur vid Luleå tekniska universitet 2008. Hennes forskning fokuserar på planering och byggande för hållbara och attraktiva samhällen i kallt klimat. Hon är engagerad i flera projekt som rör stadsomvandlingarna i Kiruna och Gällivare på grund av gruvbrytningen. Hennes huvudinriktning är att utveckla städer att bli attraktiva, hållbara hälsosamma och klimatanpassade. I hennes forskargrupp pågår även projekt om anpassning till säsongsklimat, kulturhistorisk bebyggelse och hållbara transporter.

Hon är biträdande vetenskaplig ledare i LTUs forsknings- och innovationsområde "Attraktivt samhällsbyggande" samt ledamot av ledningsgruppen för Hjalmar Lundbohms Research Centre. Hon var president i European Association of European Schools of Planning (AESOP) 2010-2012 och är svensk representant i ledningsgruppen för det nordiska nätverket för planeringsforskning PLANNORD.

Susanne Norgren, Sandvik Group Expert, adjungerad professor i Materialvetenskap vid Uppsala universitet och docent vid KTH, projektledare, forskare, Sandvik, väljs in i IVAs avdelning för bergs- och materialteknik. Hon är född 1968. Susanne Norgren är forskare vid Sandvik, specialiserad mot hårdmetallområdet och termodynamisk modellering. Hon är också adjungerad professor vid Uppsala universitet där hon handleder både examensarbetare och doktorander.

Hon utnämndes 2013 till Group Expert inom Sandvik. I denna roll har hon till uppgift att utveckla och stärka FoU-kompetensen inom Sandviks strategiska områden och arbetar i ett brett kontaktnät över hela Sandvikgruppen och ut mot den akademiska världen med frågor främst om pulvermetallurgi, hårdmetall, sintring, termodynamisk modellering men även andra områden.

Helena Stjernholm, partner IK Investment Partner, verkställande direktör, IK Investment Partners Norden AB, väljs in i IVAa avdelning för ekonomi. Hon är född 1970. Efter civilekonomexamen anställdes hon vid Bain Company i Stockholm där hon arbetade med bransch- och företagsanalyser. Hon anställdes 1998 vid IK och där lett eller deltagit i arbetet med en rad ägande- och strukturförändringar samt utvecklingsprogram i noterade och onoterade bolag, bland annat Alfa Laval, Sydsvenska Kemi (Perstorp), Myresjöhus, Attendo, Episerver och Actic.

Hon är ledamot av styrelserna i Attendo AB, Sports Group GmbH, Episerver AB, Actic Group AB och Colosseum Dental AB. Sedan 2012 är hon ledamot av styrelsen för Industrifonden och sedan 2011 av styrelsen för Brittisk-Svenska Handelskammaren i Stockholm. 2009-2010 var hon ledamot av styrelsen för Svenska Riskkapitalistföreningen.

För mer information kontakta:

Joakim Rådström, pressansvarig
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Telefon: 08-791 29 39 Mobil: 073-656 76 17 
E-postadress: joakim.radstrom@iva.se