"Satsningar på förnybar energi är sällan koordinerade"

Utbyggnaden av solceller i Tyskland är resultatet av en bred nationell satsning. Många länder saknar dock både samordning och uppföljning av gröna styrmedel på energiområdet. Det hävdar Lena Neij, föreståndare för Internationella miljöinstitutet i Lund och IVA-ledamot.

Lena Neij, föreståndare för Internationella miljöinsititutet, har deltagit i ett forskningsprojekt som utvärderat effekten av gröna styrmedel. Slutsatserna presenteras på ett seminarium på IVA den 9 november. 

I slutet av november inleds FN:s klimattoppmöte i Paris. Förhoppningar och förväntningar är stora på att förhandlingarna ska leda till ett nytt globalt klimatavtal. Men ett avtal är bara ett första steg. För att få ner koldioxidutsläppen krävs en lång rad åtgärder på såväl nationell som global nivå, inte minst inom energisystemet. Lena Neij, professor i miljöekonomi, har varit med och utvärderat styrmedel runtom i världen.

– Vi började projektet nyfikna på hur omställningen till grön ekonomi lyckats på olika håll. Vi har gått igenom en rad styrmedelsinsatser, särskilt de som genomförts till följd av den globala ekonomiska krisen 2008–2009. Sen har vi följt upp styrmedlen för att ta reda på varför vissa har lyckats och andra inte, säger Lena Neij.

I början av november anordnar Internationella miljöinstitutet tillsammans med IVA ett gemensamt seminarium. Vid det tvärvetenskapliga institutet – som i år firar 20 år – jobbar omkring fyrtio forskare för att förstå mer om förändringsprocesser inom hållbar utveckling. Under seminariet kommer Lena Neij och hennes kollega Luis Mundaca att berätta om slutsatser från det femåriga projektet Policy intervention for a competitive green energy economy.

En av slutsatserna är att det på global nivå, inte minst i utvecklingsländer, har introducerats många nya styrmedel, dels för att gynna förnybar energi dels för en effektivare energianvändning. Ett problem är att det ofta saknats en övergripande strategi, anser Lena Neij. 

– De insatser som har gjorts är inte strategiskt koordinerade och ambitionsnivån har ofta varit låg. Därför har man inte lyckats påverka utvecklingen i den utsträckning som är önskvärd.

Ett av undantagen är den tyska satsning på solceller som pågått sedan 1990-talet.

– Världen över har man satsat på solceller. Tyskland har satsat brett: på teknikstöd, på olika informations kanaler och på att skapa arenor för interaktion mellan olika samhällsaktörer. Det har lett till en kostnadsreduktion.

Allt för ofta emellertid, enligt Lena Neij, introduceras nya gröna styrmedel utan att effekterna följs upp eller diskuteras i efterhand, "och det tycker jag är rätt konstigt". Ändå är Lena Neij, som tidigare i år rekryterades till regeringens råd för hållbar utveckling, försiktig positiv inför stundande klimatmöte. 

– Paris-konferensen är en milstolpe i ett långt arbete som vi måste ta oss igenom. Oavsett resultat måste vi hitta vägen fram. Vi har en stor möjlighet att utforma satsningar och styrmedel bättre än idag.