Satsningar på praktik i proppen välkomnas av IVA

Budgetpropositionen. IVA kommenterar satsningar på näringsliv, byggande, energi, forskning, utbildning och hållbarhet.
remissvar-ny.jpg

I budgetpropositionen utlovar regeringen en satsning på 1 600 nya platser på ingenjörsutbildningarna.

– Det är i grunden positivt att regeringen satsar på fler ingenjörer. De behövs för Sveriges konkurrenskraft, säger professor Björn O. Nilsson, vd på IVA. Men ingenjörsutbildningarna har också en mycket hög andel avhopp – och det är dyrt både för den enskilde studenten och för samhället. Genom praktik via Tekniksprånget får ungdomar en tydlig bild av vad ingenjörsyrket innebär och det leder till färre avhopp. 

I budgetproposition finns en fortsatt satsning på IVAs projekt Tekniksprånget.

Nyanlända akademiker 

IVAs nationella praktikprogram Jobbsprånget, tilldelas tio miljoner kronor och ytterligare 45 miljoner kronor aviseras för kommande tre år. Jobbsprånget matchar arbetsgivare med nyanlända akademiker.

Regeringen efterlyser bättre kartläggning av nyanländas kompetenser för att undvika omvägar för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Jobbsprånget skapar en genväg in till arbetsmarknaden genom att samarbeta med offentliga och privata arbetsgivare. Efter fyra månaders praktik har 75 procent av praktikanterna ett arbete.

Många nyanlända akademiker har de erfarenheter och kompetenser som efterfrågas på svensk arbetsmarknad. Goda matchningsresultat kräver rätt insatser till den berörda gruppen. IVA anser att den främsta åtgärden bör vara att erbjuda praktik inom yrkesområdet, snarare än att prioritera validering, svenska för invandrare (SFI) eller kompletterande kurser vid högskolor och universitetet.

Dåligt fungerande bostadsmarknad – ett hinder för tillväxt 

Bostadsbristen är ett hinder för tillväxt. Det är en av slutsatserna från IVAs projekt Framtidens goda stad. Regeringens investeringsstöd för hyresrätter bidrar till att fler hyresrätter byggs. Men för att komma tillrätta med bostadsbristen behövs parallella aktiviteter för att öka rörligheten på bostadsmarknaden, sänka kostnader och förbättra konkurrensen. Regeringen analyserar dessa områden i budgetpropositionen, men IVA anser att konkreta åtgärder för en bättre fungerande bostadsmarknad saknas. 

IVA anser att satsningen ”stöd för innovativt och hållbart byggande” är bra. Inom en traditionstung och reglerad bransch behövs stimulanser för att tänka nytt, prova nya idéer och utmana befintliga sanningar.

Det är positivt att regeringen trycker på kommunernas ansvar för bostadsförsörjning i budgetpropositionen, samt att byggbonus och investeringsstöd är kopplade till i kommunfullmäktige antagna riktlinjer för bostadsförsörjning.     

IVA anser att det är bra att regeringen satsar på hög energiprestanda i nybyggda fastigheter. Dock bör fokus vara på byggnaders klimatpåverkan och inte bara på energiförbrukningen. I och med regeringens mål om nollutsläpp av växthusgaser år 2045 kommer det bli än mer väsentligt att koncentrera sig på byggprocessens klimatpåverkan och mindre på klimatpåverkan under driftsfasen.

IVA stödjer regeringens satsning på forskning inom samhällsbyggnad. Speciellt satsningar på forskning för att förbättra kommunernas förutsättningar för byggande är bra.  

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi

IVA ser positivt på att regeringen tillsätter en delegation för cirkulär ekonomi. IVA har för avsikt att aktivt bidra till delegationens arbete.

Genom IVAs projekt Resurseffektiva affärsmodeller – stärkt konkurrenskraftlades grunden till en plattform för dialog mellan näringsliv, akademi och politiska beslutsfattare kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

I det fortsatta arbetet för ett resurseffektivt Sverige avser IVA, som oberoende arena, att driva på utvecklingen mot ett samhälle där Sveriges näringsliv erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för morgondagens utmaningar.

El och leveranssäkerhet 

IVA välkomnar regeringens satsningar på förnybar el, men saknar förslag för att säkerställa leveranssäkerheten i elsystemet.

IVA ser el som en möjliggörare för industriell utveckling och minskad klimatbelastning, vilket framförs i projektet Vägval el. Vi välkomnar därför satsningar på elektrifiering av transportsektorn, utbyggd laddinfrastruktur för elbilar, samt på Industriklivet, ett steg mot en fossilfri industri i Sverige.

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar, men IVA framhåller att man vid satsningar på klimatåtgärder även måste beakta andra miljöaspekter, till exempel biologisk mångfald och ökad användning av miljöstörande material och kemikalier.

Fokus på kvalitet

Det är positivt att regeringen satsar på högskoleutbildning och att vissa satsningar på kvalitet görs (bland annat inom Humsam- och lärarområdet). Minst lika viktigt som en ökning av antalet studieplatser är tydligare satsningar på ökad utbildningskvalitet, inte minst inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena. Inte minst är det minskade antalet laborationer inom kemi-utbildningar ett exempel på en icke-önskvärd utveckling.

IVA skrev i inspelet till forskningspropositionen att det krävs ” tillskott av medel och starka initiativ för att säkerställa och höja kvalitén på landets högre utbildningar samt för att öka andelen studenter som slutför dem”. Bland annat pekade IVA på ”… färre laborationer och för få lärarledda lektioner hotar möjligheterna att förmedla ett kritiskt tankesätt till studenterna”. 

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42