Skogsrester kan ge mer el – särskilt i norra Sverige

Elproduktionen från biomassa skulle inom fem-tio år kunna öka från 15 till 20 TWh – utan att mer skog avverkas. På längre sikt skulle ännu mer el kunna produceras av skogsråvara, men då krävs långsiktiga styrmedel, säger IVA-ledamoten Nippe Hylander. 
Nippe Hylander-2.jpg

Många vill se mer vindkraft och solceller i framtidens elsystem. Men ju mer vind och sol vi använder, desto större blir behovet av komplementär elkraft – som kan leverera el även dagar då elbehovet är högt samtidigt som det är både vindstilla och mulet. Utbyggnad av biobaserad kraftvärme skulle kunna vara en möjlighet.

Nippe Hylander, konsult vid ÅF med mångårig erfarenhet av skogsindustri och bioenergi, har på uppdrag av Vägval el sammanställt förutsättningarna för att producera mer el från skogsråvara. 

– Det finns outnyttjad ved, framförallt grenar och toppar, i skogen. På kort sikt skulle denna biomassa kunna bidra med cirka 5 TWh el per år, säger Nippe Hylander. 

Det förutsätter att en större andel av de avverkningsrester – som idag i stora volymer lämnas kvar i skogen framförallt norra Sverige – samlas in. Dessutom måste en del av de anläggningar som idag endast producerar fjärrvärme uppgraderas med elgenererande turbiner, så kallad kraftvärme.

Även förändringar inom skogsindustrin påverkar situationen. Å ena sidan minskar intresset för papperstidningen, vilket sänker den elintensiva produktionen på tidningspapper och minskar branschens användning av el. Istället sker en övergång till mer kemisk massa, och med nya pannor ökar möjligheterna till mer biobaserad elproduktion.

 – Nettoskillnaden bedöms även den bli av storleksordningen cirka 5 TWh inom fem–tio år, säger Nippe Hylander.

På längre sikt, fram till 2030–2040, talar bedömare om att skogen kan bidra med ytterligare mellan 5 och 15 TWh biobaserad el, enligt Nippe Hylander. Men det bygger på att ny teknik utvecklas och att existerande kraftvärmeverk delvis byggs om. Och för det behövs tydliga och riktade styrmedel för biobaserad kraftvärme, inte bara gröna certifikat, säger Nippe Hylander

– Det behövs även stöd till demonstrationsanläggningar för att vidareutveckla ny teknik för kraftvärme, som bygger på förgasad biomassa och som kan ge mycket högre utbyte av el.

För den som vill veta mer om hur skogen kan bidra till framtidens elproduktion, tipsar Nipple Hylander om ytterligare läsning:

• Skogforsk har ett pågående program om effektivare bränslesystem

• Per Kågesons bok Farväl till kärnkraften?

Bränslemarknadsutredningar från Profu