Små och medelstora företags digitala utveckling 2017-22

Under 2017–2019 besvarade deltagarna vid Smart industris B2B-forum ett antal frågor om var de då befann sig på sin digitaliseringsresa. Våren 2022 följde vi upp dessa genom en digital enkät med huvudsakligen samma frågeställningar till samma målgrupp. Svaren ger en indikation på den utveckling som skett på området under denna, relativt sett, korta period. 
robot.jpg

Antalet svarande på varje fråga är ca 300 totalt, fördelat på hela perioden 2017-19. Enkäten från 2022 besvarades av 53 personer, flertalet representerande företag med upp till 50 anställda verksamma inom tillverkning/produktion.

Smart industri jämförelse-2.jpg

Svar på frågan: Hur arbetar ni med digitalisering i ditt företag idag?

Smart industri jämförelse-3.jpg

Svar på frågan: Var ligger störst fokus för ert digitaliseringsarbete idag? Rangordna.

Smart industri jämförelse-4.jpg

Svar på frågan: Har ni idag tillräcklig kompetens inom företaget för att satsa på digitalisering i den utsträckning ni önskar?

Smart industri jämförelse-5.jpg

Svar på frågan: Hur täcker ni ert behov av kompetens inom digitalisering idag? 

Smart industri jämförelse-6.jpg

Svar på frågan: Har effekterna av Corona-pandemin påverkat fokus respektive takten för digitaliseringsarbetet i ert företag? (Fråga ställd 2022)

Smart industri jämförelse-7.jpg

Svar på frågan: Har ert företag dragit nytta av offentliga satsningar (från exempelvis myndigheter/kommun/region) i ert digitaliseringsarbete? (Ställd 2022)

Ladda ner sammanställningen

Sammanställningen har gjorts av projektet IVAs Smart industri, som har drivits mellan 2016 och 2022 av Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien (IVA) i syfte att stimulera små och medelstora företags digitala transformation, bland annat genom att uppmärksamma och sprida goda exempel. Lär mer om projektet på iva.se/smart-industri

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84