Smart industri i Karlskoga: Framtidstro och tillväxt

Uppslutningen var stor och optimismen tydlig när IVAs Smart industri tillsammans med lokala aktörer bjöd in till till en förmiddag med fokus på digitaliseringens möjligheter för små och medelstora företag i Karlskoga, i mitten av februari.

Christina Åhlstedt, Vd Alfred Nobel Science Park pratade under rubriken "Samverkan och strategiska resurser för industrin".

Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga kommun betonade vikten av samverkan mellan det offentliga och det kringsliggande näringslivet.

Carl Heiwall, Technical Sales, PartnerTech Karlskoga pratade under rubriken ”Vår digitaliseringsresa – fokus på att nyttja ny teknik”.

Moelven Valåsen bjöd på studiebesök i samband med företagsforumet i Karlskoga. Genom digitalisering kan de ha koll på hela sin produktion. 

Tony Ring, kommunstyrelseordförande i Karlskoga, inledde och satte tonen för dagen genom att förkunna målet att kommunen om fem år ska ha ökat antalet invånare till 32 000, vilket skulle innebära en ökning med nästan 7 procent.

– Det förutsätter förstås att vi har friska och växande företag i kommunen, men också att vi kan erbjuda god infrastruktur avseende boende, kommunikationer och välfärdstjänser. Det offentliga och det kringsliggande näringslivet måste samverka om det ska gå, menade han.

Petri Luomala och Peter Rockedahl, från det lokala företaget Moelven Valåsen som någon vecka tidigare fått ett hedersomnämnande i företagstävlingen Smart industri, berättade om hur de gått tillväga för att skapa en framgångsrik digitaliseringsresa och om de utmaningar man mött och hur dessa hanterats.

– Moelvens digitaliseringsarbete är ett typexempel på samverkan mellan akademi och näringsliv, berättade Petri som kom i kontakt med Moelven tack vare sin forskning om möjligheten att digitalt spåra timmer från stock till produkt och numera är verksam i företaget.

– Men arbetet hade varit mycket svårare att få genomfört om inte företaget, alla delar från ledning till medarbetare, hade varit involverade och engagerade, säger Petri.

– Det handlar om ledarskap, att få med sig kollegorna och ge de rätta förutsättningarna genom utbildning och möjlighet att påverka, underströk Peter Rockedahl, teknisk direktör.

Båda två betonade också vikten av att inse att ett digitilaliseringsprojekt är ett utvecklingsprojekt som till väsentliga delar skiljer sig från en traditionell investering i maskinutrustning.

– Det senare har en mycket tydlig tidplan medan man i ett digitaliseringsprojekt i stor utsträckning är ett rörligt mål där man kan få vänta på tydliga resultat, förklarade Peter Rockedahl.

Lennart Fräjdin, Nobelii  Business Support, som deltog i forumet flikade här in att det ofta finns en inbyggd försiktighet när det gäller digitala investeringar eftersom man inte vet om det som är rätt idag också håller i morgon. Det finns risk för att man därför inte kommer till skott alls, konstaterade han.

Kunskapsdelning från företag till företag ger win-win

Mikael Rudin från ABB har länge arbetat med och varit ansvarig för digitaliseringsprojekt ville också betona vikten av transparens.

– För att lyckas med komplicerade projekt krävs det att alla förstår vart man är på väg och vad syftet är. Detta är precis lika viktigt i stora företag som små.

Mikael lyfte vidare nyttan med att vara mer öppen med sin kunskap och sina erfarenheter i en ännu vidare bemärkelse.

– Självklart ska man ha respekt för viktiga företagshemligheter, men mycket av den kunskap och de data man har inom ett företag kan göra nytta även utanför företagets egen intressesfär. Vi har inte sällan data som vi själva inte kan använda, men som kan vara till gagn för andra. Kan vi dela med oss av detta får vi inte sällan något tillbaka vilket ger win-win för alla, menade Mikael.

Högskolor och universitet samverkanspartners

Vikten av en bra dialog mellan företag och kringliggande universitet och högskolor brukar ofta betonas, och togs upp även vid detta forum. Camilla Johannesson från Karlstad Universitet menade att universitetet kan vara en kompetenspartner som bidrar till företagens strategiska kompetensutveckling, och till långsiktiga processer med både interna och externa insatser som tillsammans styr mot det man vill uppnå.

– Utbytet sker bland annat genom forskningsprojekt och studentsamarbeten vilka bidrar till ytterligare näringslivssamverkan, sa Camilla.

Anna Holmén, projektledare vid Yrkeshögskolan, påpekade vikten av att företag inventerar och uppdaterar sin interna kompetens och matchar den mot sina strategiska mål och utmaningar inför framtiden.

– Det är med största sannolikhet någon process som innebär en ökad grad av digitalisering, sa Anna Holmén och underströk vikten av att ha tydliga planer för vad man vill åstadkomma med digitaliseringen och hur den bidrar till ökad effektivitet/produktivitet, snabbare flöden och annat som kan gynna företaget i ett tillväxt- och utvecklingsperspektiv.

– Att på ett tidigt stadium förankra processer, system etc. hos samtliga medarbetare, med tydliga strategier som förklarar hur dessa ska leda organisationen framåt är avgörande för att få ett så effektivt genomförande med så lite motstånd som möjligt, menade Anna.

Två röster från forumet

Anna Posth Skoog, projektledare Västra Bergslagens industriförening

Västra Bergslagens Industriförening är ett samverkansorgan för de tio störta industriföretagen i regionen. Tillsammans har de cirka 3000 medarbetare och omsätter 9 miljarder kronor per år.

Vilka ser ni är de viktigaste faktorerna för att vara konkurrenskraftig?
–Samarbetsvilja och fysisk gemensam plats för utveckling är viktigt. Det skapar täta och nära kontakter både inom näringslivet men också med kommunal, regional och statlig verksamhet. I Karlskoga lokalt finns stor teknisk kompetens, och det är viktigt att ta tillvara de resurser och den kompetens som finns. Kommunen har en konkurrenskraft som region bara genom att kommunicera att vi redan idag sitter på viktig kompetens inom digital och teknisk utveckling.

Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga kommun

Hur arbetar er kommun med näringslivsfrågor?
– Dels har vi en så kallad lotsfunktion som ska fungera som en väg in i alla tänkbara frågor som näringsidkare kan ha; en person, med en mejladress och ett telefonnummer, som har mandat att lösa önskemål.

– Vidare har vi en ny näringslivsstrategi som tagits fram genom en mycket inkluderande process där ett stort antal organisationer varit delaktiga. Den har bland annat lett till en ny förvaltning som ansvarar för myndighetsfrågorna, och för att det går utmärkt att vara tydlig och tillmötesgående i myndighetsutövningen även om det finns både lagar och regler som ska följas.

Deltagarna om digitalisering - svar på mentimeterfrågor

Deltagarna i forumet fick under dagen svara på ett antal frågor om sitt eget digitaliseringsarbete och vilka utmaningar de upplever, via det digitala vertyget mentimeter. Här kan du se de samlade svaren. 

Företagsforumet i Karlskoga var ett i en serie av träffar som arrangeras av IVAs Smart industri i samarbete med regionala företag och aktörer, i syfte att stärka svenska industriföretags digitalisering och konkurrenskraft.