Digitaliseringsresan fortsätter: ett arbete som aldrig tar slut

Det konstaterades när Kungl. Vetenskapsakademien (IVA) och Science Park Mjärdevi samlade närmare 40 representanter för företag, akademi och regionala näringslivsintressen till en förmiddag på temat digitaliseringens möjligheter i Linköping i mitten på november. Kompetens, samverkan och ny teknik stod i fokus för forumet som gav utrymme både för samtal och diskussioner, och exempel från företags digitaliseringsresor.

Forum: Digitaliseringens möjligheter - Östergötland med IVAs Smart industri, Kickstart Digitalisering och Science Park Mjärdevi.

Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi.

Johan Carlstedt, projektledare för IVAs Smart Industri.

Peter Ringstad från Ligna Energy.

Elin Hultman, vice vd på Skill

Scenen för dagen sattes av Lena Miranda, vd för Science Park Mjärdevi och Johan Carlstedt, projektledare för IVAs Smart Industri som tillsammans stod värdar för forumet. Det rådde bred samstämmighet mellan dem, och alla de närvarande, kring att både svenska företag och Sverige som land nu måste vara på tå och ta tillvara de möjligheter som den digitala utvecklingen öppnar för.

- Företag, regioner och länder världen runt tävlar om att ligga i framkant för att få konkurrensfördelar, konstaterade Lena Miranda som menade att vi i Europa blev litet akterseglade när USA och Asien tog täten i digitaliseringsracet genom stora plattformsbolag, kraftiga investeringar och regelverksinnovation för att främja utvecklingen.

 – Vi var inte tillräckligt snabba på bollen, utan förlitade oss lite för mycket på våra stora industribolag.

Johan Carlstedt instämde och betonade att frågan är en utmaning för Sverige som land eftersom vi är starkt exportberoende, men också för alla de svenska företag som har såväl kunder som leverantörer utomlands.

- Det är viktigt att vi kan definiera de viktigaste områdena samt i möjligaste mån konkretisera vad som kan och behöver göras för att stärka vår konkurrenskraft, sade Johan och förklarade att detta är hans och IVAs drivkraft bakom engagemanget i att stimulera små- och medelstora företags digitaliseringsarbete.

Höga krav på ledarskapet – en fördel för Sverige

På frågan om var fokus på det egna digitaliseringesarbetet ligger, som ställdes till deltagarna via mentimeter, svarademajoriteteten (51%) att de nu främst fokuserar på att nyttja digitaliseringen för att effektivisera sina interna processer.

Detta steg i utvecklingen, att omsätta digitaliseringens möjligheter i befintliga verksamheter, kommer att kräva nya arbetssätt och för att kunna applicera dem måste vi först lära av för att sedan kunna lära nytt, menade Lena Miranda.

- Det kommer ställa stora krav på ledarskapet att våga driva på förändring och transformation, konstaterade hon.

Peter Ringstad från Ligna Energy och Olof Kordina från SweGaN - två startup-företag som erbjuder nya digitala tekniker inom energisektorn – bekräftade den bilden när de senare under förmiddagen berättade om sina erfarenheter. De ser båda utmaningarna med att komma ut på marknaden och upp i volym, och pekar på att svenska och europeiska lagar och regler inte är lika enkla att snabbt lära sig att följa, vilket gör att konkurrerande företag i Asien och USA ofta får ett försprång.

Att det ställs höga krav på just ledarskap och ökad samverkan för att finna nya lösningar ger oss en fördel eftersom Europa – och inte minst Sverige – är väl riggade för att kunna ta täten på det området.

Det vi behöver göra ännnu bättre är att ta i frågor som systeminnovation där behovsägare, teknikleverantörer och policy-makers måste jobba sida vid sida för att gemensamt bedriva samhällstransformation, menade de.

Kundfokus avgörande för konkurrenskraft

Det finns givetvis svenska företag som står sig väl i den internationella konkurrensen, och under forumet delade representanter från tre sådana - Ericsson, Siemens och det östgötska verkstadsföretaget Väderstad – med sig av sina erfarenheter. Ericsson och Siemens som startades redan under andra hälften av 1800-talet, och i princip har varit internationellt framgångsrika redan från start, har varit frontrunners och byggt sina verksamheter på komplicerad teknik och forskning.

Väderstad, som är ett i sammanhanget yngre (”bara” 60 år) familjeägt verkstadsföretag med fokus på jordbruksredskap, har genom ny teknik och kundens konkurrenskraft i fokus lyckats erövra nya kunder och marknader. Utvecklingen till uppkopplade maskiner – Internet of Things (IOT) – har medfört att produktiviteten har ökat inom jordbruket och Väderstad har både kunnat utveckla sina produkter och sitt erbjudande ytterligare.

Gemensamt för alla tre bolagen är viljan och modet att hela tiden söka nya lösningar och vägar, men framförallt att de har ett så tydligt kundfokus.

- Det är viktigt att inte tappa kunden och kundnyttan. Idag är det inte längre tekniken som begränsar i fråga om digitalisering och uppkopplade system, utmaningen ligger i att hitta affärsmodeller som en kund är villig att betala för, sammanfattade Johan von Mecklenburg, produktutvecklingschef på Väderstad.

Nytänkande för att möta kompetensbehovet

Utmaningarna kopplade till kompetensförsörjning är fortsatt i fokus för de små- och medelstora företagen. På plats för att belysa och diskutera vad som är viktigt för att säkerställa att industrin har rätt kompetens även imorgon var Elin Hultman, vice vd på Skill som ägs av 18 industriföretag, tre kommuner samt Region Östergötland och har i uppdrag att arbeta med den långsiktiga kompetensförsörjningen och skapa erfarenhetsutbyte mellan industri- och teknikföretag genom olika nätverk.

- Att bara klaga på utbildningssystemet kommer inte att lösa företagens utmaning med kompetensbrist, konstaterade Elin Hultman och menade att det förvisso finns brister där men att det - även om alla kloka tankar skulle infrias - kommer att ta tid som företagen om de ska klara konkurrensen inte alltid har. Istället måste företagen själva ta andra vägar.

- Det gäller dels att tydliggöra och fördela ansvar inom företaget, men också att samverka med skolan och ha ett starkt employer brand (arbetsgivarvarumärke), sa Elin Hultman som också menade att enskilda individer samtidigt måste ta ett eget ansvar för sitt livslånga lärande.

Elin Hultman pratade vidare om vikten av att ifrågasätta ”gamla sanningar”: Vilken kompetens behövs och hur skapas den? Arbetsorganisationen måste omarbetas efter nutidens och framtidens kompetensbrist; hur nyttjar vi allas kompetens på bästa sätt? Vilka är instegsjobben, hur ser utvecklingskurvan ut, hur kan man ”nudga” alternativt ta större kliv i kompetensen hos sina medarbetare för att hela tiden utveckla verksamheten mot framtida krav?

- Eftersom dagens unga vuxna inte kommer nöja sig med att som förr vänta flera år på nästa kliv i karriären, måste vi från arbetsgivarsidan våga testa nytt och även ta in personer med annan bakgrund och med andra värdefulla erfarenheter - om vi inte gör detta så hittar de istället något annat mer utvecklande uppdrag.

Kundanpassad produktion det nya normala

Att världen hela tiden förändras och i allt snabbare takt är ingen nyhet. Särskilt inte för industrin som är mycket medveten om detta, och att förändringstakten på grund av digitaliseringen dessutom kommer att öka ytterligare.

Eftersom specialtillverkade produkter, med kanske olika tjänsteinnehåll beroende på beställarens önskemål, inte längre är lyxvaror måste företagen våga satsa både nytt och framåt. Till del kan detta vara svårare att hantera för industriföretag som oftare än andra har stort kapital investerat i produktionsanläggningar.

Att detta kan gå att lösa genom effektiva interna processer och moderna maskiner som gör att produktionen av en specialprodukt kan bli kostnadsneutral i jämförelse med en masstillverkad, berättade Jonathan Brandtberg från Skymaker som har som affärsidé att ”göra kundanpassad produktion till det nya normala”.

Företaget har utvecklat ett digitalt verktyg som online bygger in ett företags samlade kunskap kring en produkt, och en skapar en skräddarsydd lösning med direktkoppling till webbshop och affärssystem. 

- Kunskapen behålls inom företaget och blir tillgänglig för alla när den finns i ett verktyg och inte enbart i huvudet på ett fåtal anställda, förklarade Jonathan Brandtberg som också kunde berätta att Skymakers verktyg var en viktig beståndsdel i den framgångsrika digitaliseringsresa som gjorde att företaget Garantell i Värnamo vann IVAs företagstävling Smart Industri 2019.

Forumet i Linköping avslutades med ett erbjudande till företagen att delta i en uppföljningsdag med Kickstart Digitalisering, för att tillsammans arbeta vidare med den egna digitaliseringen.

IVas Smart Industri kommer att fortsätta göra nedslag på fler orter i Sverige för att stimulera små- och medelstora företags digitalisering under resten av 2019, och 2020.

Deltagarna om digitalisering - svar på mentimeterfrågor

Deltagarna i forumet fick under dagen svara på ett antal frågor om sitt eget digitaliseringsarbete och vilka utmaningar de upplever, via det digitala vertyget mentimeter. Här kan du se de samlade svaren.