Smart lokalanvändning - smarta materialval

Ett av delprojekten inom IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi hanterar Lokaler. Även om lokalanvändningen i Sverige ännu så länge inte är så utvecklad finns ett antal initiativ som belyser resurssmarta lokaler.
79_Park_1200px.jpg

Amerikanska WePark arbetar utifrån grundidén att för mycket värdefull och vacker mark används till parkeringsplatser. För att motverka detta började rörelsens initiativtagare, den San Fransisco-baserade programmeraren Victor Pontis, för att ställa upp ett portabelt kontor på en parkeringsplats, till en kostnad av 2,75 dollar i timmen. Efter detta har initiativet spridits till fler städer, bland annat amerikanska Santa Monica och Portland, australiensiska Brisbane och franska Toulouse. Förhoppningarna är att man framöver ska kunna använda parkeringsytor till exempelvis handel, caféer, kontorsytor och annat.

Många initiativ rör sig i gränslandet mellan byggprocess och nyttjandefas. Exempelvis har Malmö - som första stad i landet - tagit fram en lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor. Planen, som presenterades på stadsbyggnadskonferensen Urban Innovation i Malmö den 15 maj, sätter bland annat målet att Malmö ska vara Sveriges klimatsmartaste stad 2030. Även om staden kommer att växa rejält under de kommande åren vill man sätta ett starkt fokus på byggandets miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv ifråga om mål, byggmetoder och material. Bland undertecknarna finns fastighetsägaren Vasakronan, som också är engagerade i IVAs projekt Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Även på riksplanet accelererar bygg- och fastighetssektorn sina riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering, i form av ett gemensamt ställningstagande från Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, Golvbranschen, HSB, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

– Det finns drygt 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Samtidigt är behovet av nya bostäder, vägar och järnvägar stort. Avfallsminimering är avgörande för att minska bygg- och fastighetssektorns miljöbelastning, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Sveriges Byggindustrier i en intervju i tidningen Hållbart Byggande.

Bland annat kräver riktlinjerna att rivning alltid ska föregås av materialinventering, att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i samtliga bygg- och rivningsprojekt och att material- och avfallshanteringsplanen ska kompletteras av entreprenören när det gäller hantering av farligt avfall.

Annars utmanas klimateffektiviteten inom bygg- och lokalsektorn av själva det faktum att så många nya investeringar äger rum. I en artikel i tidningen Aktuell Hållbarhet refereras en ny studie av forskarna Eva Alfredsson, KTH och Mikael Malmeus, IVL, som visar hur Sveriges koldioxidbudget kan vara tömd inom 50 år enbart genom investeringar i realkapital såsom byggnader och infrastruktur. Anledningen är att man räknat med användningen av träråvara, järn, aluminium samt grus och sand som bland annat används för att göra cement och asfalt.