Smarta urbana bostäder ska sätta Sverige på kartan

Sverige ska bli världens främsta mässhall för trivsamma och smarta urbana bostäder. Den visionen formulerades när IVA samlade några av Sveriges ledande aktörer inom smart urbant boende för ett engagerat arbetsmöte. För att nå dit föreslogs bland annat frizoner för living labs och målstyrd innovationsrabatt på mark.
attraktionskraft-urban-living.jpg

I en allt hårdare global konkurrens krävs fokusering, kritisk massa av ledande kompetens och gemensam kraftsamling, för att ligga i framkant. IVAs Attraktionskraft för hållbar tillväxt har därför valt att studera fyra spetsområden inom vilka Sverige har en unik kompetens och förutsättningar för att utveckla ett internationellt ledarskap. Ett av dessa är smart urbant boende.

Den 18e augusti samlade IVA ett 30-tal nyckelpersoner från näringslivet, akademin och innovationsstödssystemet för att kartlägga och utmana Sveriges förutsättningar för att bli en magnet för talang och investeringar inom smart urbant boende. Trots många befintliga initiativ och satsningar är det sällan nyckelpersonernas samlas under samman tak och får ta del av varandras kompetens.

”Det finns oerhört mycket kunskap och många nätverk inom smart housing i Sverige, men vi samlas aldrig på det här sättet och tittar på helheten, som vi har gjort idag”, menar Pernilla Hagbert, forskare på KTH.

Sveriges starka kompentens inom träråvaror, energisnåla byggnader och teknik, i kombination med en långtgående miljömedvetenhet och en välutvecklad bygg- och IT-industri, ger oss goda förutsättningar att utveckla en ledande position. Marknaden är dock mycket diversifierad, vilket kräver flexibilitet och anpassning.

”Standardhöjden på det svenska boendet är ett hinder för export. Jag tror inte att vi kan hitta ett koncept att exportera som funkar överallt. One size – fits no one! Ju mer världen blir global, desto mer lokal blir den också”, menar Rahel Belatchew Lerdell, grundare av Belatchew arkitekter.

För att bättre tillvarata och utveckla potentialen belystes behovet av ett ökat mod i branschen och mer experimenterande. Tillåtande frizoner och bredare satsningar på Living Labs föreslogs. I dessa miljöer kan näringsliv, myndigheter och forskare tillsammans utvärdera nya koncept och implementera befintlig kunskap.

”Skapa en frizon utan regler där allt är tillåtet att testa – som en open innovation miljö inom smart urbant boende”, föreslog Lars Stehn, professor vid Luleå Tekniska Universitet.

Tillsammans med deltagarna arbetar IVA under hösten vidare med att stötta åtgärdsförslagen, i syfte att utveckla spetsområdet med siktet inställt på att skapa världens främsta arena för trivsamma och smarta urbana bostäder.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84