Utmanad tätposition

Under hösten 2014 intervjuade IVA utvecklings- och innovationsansvariga i samtliga regioner. Syftet var att få en nulägesbild av regionernas arbete kring frågor som rör attraktionskraften. Här följer en summering av rapporten Mobilisering för ökad regional attraktionskraft. 

Vi lever i en värld präglad av mobilitet. Konkurrensen om företagen, kompetensen och investeringarna är stor. Går det som litet land långt upp i norr att bli en vinnare i den dragkampen? Det kräver inte bara ett relevant och attraktivt erbjudande, utan även att man lyckas nå ut med erbjudandet och höras genom det globala bruset.

Sverige är idag ett av världens rikaste länder. Vi rankas dessutom som ett ledande land när det gäller innovation, kreativitet och livskvalitet. Men vår position utmanas. Flera länder ökar sin innovationskraft snabbare än Sverige. Vår förmåga att attrahera internationella direktinvesteringar är svag. Och vår konkurrenskraft har försämrats avsevärt under de senaste fem åren – från 2:a till 10:e plats – i World Economic Forums Global Competitiveness Report.  Det är dags att agera för en stärkt svensk attraktionskraft.

Styrkor

Styrkeområden och spetskompetens, naturtillgångar och klimat, samt levnadsmiljön ser regionernas företrädare som de främsta styrkorna för att attrahera kompetens och företagsetableringar till regionen. 

I flertalet av Sveriges regioner finns ledande storföretag med en spetskompetens i framkant. Exempel är ABB i Ludvika med sin ledande ställning inom högspänd likström, Västra Götalands fordonsindustri, skogsindustrin i många regioner och glasindustrin i Småland.

Ett mindre antal regioner har lyckats utveckla spetskompetens inom nya områden. Hit hör t ex internationellt uppmärksammande områden som GID (geografiska informationssystem) som byggts upp kring Future Position X i Gävle, dataspelsutvecklingen i Stockholm och Skövde, webblösningar i Umeå samt kärnkraftskompetensen i Oskarshamn.

”Kinesiska företag har valt att lägga sitt europakontor här för att vi är starka inom GIS.” 

Spetskompetensen är viktig för att stärka regionens dragningskraft. ”Kinesiska företag har valt att lägga sitt europakontor här för att vi är starka inom GIS.” Magnus Ernström, utvecklingsstrateg innovation och entreprenörskap, Region Gävleborg.

”Skogen, naturen och vattnet är Värmlands livskraft.”

Det finns många exempel på regioner som utnyttjar styrkan i sina naturtillgångar och klimatet. ”Skogen, naturen och vattnet är Värmlands livskraft.” Lars Christensen, biträdande regiondirektör, Region Värmland.

I Norrbotten har man framgångsrikt använt sig av klimatet i arbetet med att attrahera Facebooks datahallar och utveckla biltestanläggningar för alla stora bilproducenter.

Levnadsmiljö lyfts fram av samtliga regioner som en faktor som stärker attraktionskraften. Man erbjuder en trygg uppväxt, närhet till natur, rent vatten och naturnära städer.

Svagheter

Förnöjsamhet och svag självkänsla, kompetensförsörjningen, samt infrastrukturen utgör regionernas mest utmärkande svagheter i jakten på kompetens och etableringar.

I intervjuerna tas attityden hos regionens invånare upp som en svaghet. Man talar om ”utbredd bruksanda”, ”bristande krismedvetenhet” och ”svag självkänsla”. En återkommande förklaring till rådande förnöjsamhet är att ”det har gått bra ändå”. Attityder påverkar även näringslivets tillväxtambitioner. För företag som går bra är incitamenten att växa inte tillräckligt starka för att de ska vara villiga att ta riskerna med en expansion.

Regionens framtida kompetensförsörjning är en central fråga för alla regioner. På många håll efterfrågas en bättre integrationspolitik för att bättre tillvarata kompetens hos nya svenskar. Vidare påtalar man behovet av att kunna rekrytera internationell expertkompetens inom regionens spetsområden. En effektiv inflyttarservice och starka internationella skolor är två faktorer som nämns som viktiga för att kunna attrahera kompetens från utlandet.  

En bristande fysisk och digital infrastruktur påverkar attraktionskraften mycket negativt. Vägar, järnvägar och flygförbindelser måste hålla hög klass för att skapa smidig tillgång till närliggande större städer och den internationella marknaden. Här understryker många regioner att det finns stora utmaningar idag.

Möjligheter

Spetsområden, nationell och internationell samverkan och ett effektivare stödsystem är möjligheter som regionerna med stöd av nationella aktörer kan utveckla för att stärka attraktionskraften i landet.

När konkurrensen hårdnar blir specialisering och fokusering på spetsområden ett sätt att skapa en konkurrensfördel och stärka regionernas attraktionskraft. ”Vill vi attrahera läkemedelsbolag till vår region räcker det inte med att vi är bland de bästa på life science på totalen. Vi måste vara topp tre i världen på kliniska tester för att vara ett alternativ. Det är på den nivån vi måste vara bäst.” Fredrik Adolfsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen.

”Vill vi attrahera läkemedelsbolag till vår region räcker det inte med att vi är bland de bästa på life science på totalen. Vi måste vara topp tre i världen på kliniska tester för att vara ett alternativ. Det är på den nivån vi måste vara bäst.”

Enigheten är stor bland regionerna när det gäller behovet av ett starkare internationellt samarbete. Man påtalar även ett behov av att bli bättre på att samarbeta över regiongränserna för att skapa kritisk massa och tillvarata goda exempel från andra regioner. På företagssidan finns ett behov av ett internationaliseringsstöd bättre anpassat för små och medelstora företag.

 ”Vi behöver mäta att det vi gör skapar nytta så att vi satsar på rätt saker.”

Innovationsstödsystemet har en viktig roll för att stödja utvecklingen av spetsområden. Man efterfrågar ett effektivare stödsystem med stöd för hur man ska paketera och sälja regionens erbjudanden, men även bättre metoder för hur utvecklingsarbetet kan mätas och kvalitetssäkras. ”Vi behöver mäta att det vi gör skapar nytta så att vi satsar på rätt saker.” Emma Hanson, strateg, Regionförbundet Sörmland.

Hot

Bristande insikter om omvärlden, otydliga roller och beslutsmandat, samt bristfällig koordinering av nationella insatser utgör de främsta hoten för en lyckad utveckling av regionernas attraktionskraft.

På många håll är regionernas kunskaper om omvärlden bristfälliga. Utvecklingsarbetet har varit internt fokuserat och man har haft svårt att hålla sig ajour genom omvärldsbevakning och internationell benchmark. En tydlig avgränsning är viktigt för att omvärldsbevakningen ska bli effektiv och givande.

Regionalt ledarskap är utmanande om rollfördelningen mellan regionförbund och kommuner eller mellan olika aktörer är oklar. Svårigheterna ökar om ansvariga på regional nivå saknar ekonomiska styrmedel för att med kraft driva igenom beslutade planer och strategier. Detta riskerar att resultera i brist på handling eller ett kortsiktigt tänkande.

”Det spelar inte så stor roll hur bra vi blir på att fokusera om de nationella aktörerna pytsar ut pengar lite varstans i regionen utan samordning.”

Flera regioner menar att de nationella myndigheternas sätt att agera försvårar det regionala utvecklingsarbetet. Beslut om stödinsatser utgår inte i tillräcklig omfattning från regionernas förutsättningar och strategiska prioriteringar. Resultatet är att utvecklingsresurser hamnat i projekt som inte ligger inom ramen för regionens valda inriktning. ”Det spelar inte så stor roll hur bra vi blir på att fokusera om de nationella aktörerna pytsar ut pengar lite varstans i regionen utan samordning.” Peter Hogla, regiondirektör, Regionförbundet södra Småland

IVAs fortsatta arbete

Spetsområden, stödstystem, strategisk omvärldsanalys, samt samarbete och ledarskap har identifierats som fyra centrala områden – 4S – för att stärka attraktionskraften i Sveriges regioner. Dessa sätts i fokus i IVAs fortsatta arbete för en ökad regional attraktionskraft. 

Carl Bennet, projektets ordförande, konstaterade vid lanseringen att det visserligen finns mycket kvar att göra för att Sverige ska bli så attraktivt det bara går, men också att det finns gott om kreativa idéer. Läs mer om fortsatta arbetet.


Läs online  Ladda ner pdf