Stärkt attraktionskraft genom spetspiloter

Arbetet med IVAs spetspiloter är nu i full gång. Åtgärder för att stärka attraktionskraften inom respektive område har identifierats, ansvaret har delegerats och implementeringen av de prioriterade åtgärderna har påbörjats.
shutterstock_19456234-1200px.jpg

IVAs spetspiloter syftar till att ta fram och praktiskt testa en metod för effektiv utveckling av spetsområden. Utgångspunkten för arbetet är fyra områden inom vilka Sverige har potential att utveckla ett internationellt ledarskap – dataspel, hållbara textilier, digital hälsa och smart urbant boende.

Genom metoden vill IVA ge regionerna ett verktyg för att snabbare utvärdera och kraftsamla kring ett potentiellt spetsområde och samtidigt analysera hur stödsystemet kan effektiviseras för att bättre stödja utvecklingen. Metoden bygger på att relevanta och tongivande nyckelpersoner från näringslivet, akademin och det offentliga stödsystemet samlas för en interaktiv workshop.

Gruppen får gemensamt formulera en vision och en målbild för spetsområdet. Vidare får de identifiera Sveriges styrkor, internationella förebilder, samt hinder som föreligger för att utveckla ett svenskt ledarskap. Avslutningsvis får deltagarna komma med konkreta och genomförbara förslag till åtgärder för att stärka Sveriges position inom området och gemensamt prioritera några av dessa som ska drivas vidare.

Vi har sett att arbetet med spetspiloterna har bidragit till att nya konstellationer har formats och att olika regionala och nationella initiativ har fått förutsättningar att sammanlänkas. För oss är spetspiloterna ett sätt att arbeta praktiskt med att stärka attraktionskraften. Vi går från ord till handling, vilket är avgörande för hur starka innovativa och attraktiva miljöer vi lyckas utveckla i Sverige, menar huvudprojektledare Johan Carlstedt.

Inom området dataspel är en av de prioriterade åtgärderna en tillväxtutbildning för spelentreprenörer som nu håller på att utformats i samarbete mellan GamePort i Blekinge, The Game Incubator i Skövde, Sweden Game Arena och Stockholms universitet. En annan prioriterad åtgärd, som Branschorganisationen Dataspelsbranschen har tagit ledarskapet för, ska undersöka den framgångsrika finansieringsmodellen som tillämpas av TEKES för att gynna utvecklingen av spelföretag. Syftet med åtgärden är att få till en liknande modell i Sverige.

Mistra och Bioinnovation har tillsammans tagit ledarskapet för åtgärden som prioriterades inom hållbara textilier. Under hösten sjösätts tre arbetsgrupper med fokus på återvinning av textilier, nya material och utformandet av en internationell kongress på temat hållbara textiler.

Spetspiloten digital hälsa valde att prioritera ett koncept kring flexiblare ersättningsmodeller och ett annat kring demomiljöer för ökad spridning av digitala lösningar. Det fortsatta arbetet med dessa koncept kommer att drivas av VINNOVA inom ramarna för ett nytt regeringsuppdrag avseende digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg.

Inom smart urbant boende pågår arbetet med att identifiera kriterier för frizoner som stimulerar innovativt byggande samt att hitta exempel på redan framgångsrika frizoner i Sverige och internationellt.

IVA följer och faciliterar arbetet med spetspiloterna till årsskiftet och dokumenterar parallellt lärandet som processen ger i en publik handbok.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84