Stiftelsen för Strategisk Forskning granskad av KVA och IVA

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) meddelar att granskningen av Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) nu är genomförd. Stiftelsens 15-årsjubileum fick stor publicitet i medierna i augusti 2012. Då väcktes många frågor vilket föranledde SSF:s styrelse att lämna en begäran till akademierna om granskning av de ifrågasatta aktiviteterna.

KVA och IVA tillsatte en granskningskommitté bestående av Peter Nygårds (ordförande), Kerstin Lidén, Åsa Söderström Jerring, Sverker Sörlin, Suzanne Wennberg och Eva Wigren; samtliga ledamöter av KVA eller IVA, samt Ylva Borgegård, granskningskoordinator. Kommittén fick till uppgift att fokusera på granskning av marknadsföring och PR-aktiviteter, representation samt beslutsprocesser.

Kommitténs arbete är nu avslutat och granskningsrapporten är överlämnad till SSF.

– Vi är kritiska till såväl jubileumsmiddagen som den PR och marknadsföring som utfördes av Micael Bindefeld AB (MBAB). Vi bedömer dessa aktiviteter som olämpliga och oförenliga med stiftelsens uppdrag”, säger Peter Nygårds, granskningskommitténs ordförande.

– ”Beslutsprocesserna har inte fungerat tillfredsställande på SSF vid dessa tillfällen och en rad brister i organisationen har också noterats i granskningen”, fortsätter Peter Nygårds. ”Samtidigt ser granskningskommittén positivt på SSF:s styrelses arbete med att revidera och utveckla de styrdokument som måste ligga till grund för ett relevant beslutsfattande.”

Läs granskningen