Stor potential för upphandling för ökad hållbarhet

Upphandling av tjänster eller funktioner kan få stora styreffekter för samhället i stort, inte minst när det gäller att driva fram en hållbarare och mer resurseffektiv ekonomi. Flera satsningar på IVA och andra håll tar fasta på upphandlingarnas betydelse.
Blommande_pengar_1200px.jpg

Varje år upphandlar stat, landsting och kommuner för över 600 miljarder kronor – motsvarande en sjättedel av Sveriges BNP. Genom sin blotta ekonomiska kraft kan upphandlingarna därmed också få stora styreffekter för samhällets utveckling. Emellertid, konstaterar IVAs avdelningar för Samhällsbyggnad och Ekonomi, har regelverken som styr upphandlingarna i dagsläget snarare en konserverande effekt, i tider då mycket ska förändras.

Vid seminariet "Innovationsupphandling - hur långt har vi kommit?" kommer IVA att undersöka om offentlig upphandling i större utsträckning än idag kan användas som ett verktyg för samhällsomställning. Möjliga framtida nyttor med upphandlingsverktyget kan då inkludera att öka innovationstakten, att bidra till klimatarbetet eller att verka för större social och ekonomisk jämlikhet.

IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi har också börjat undersöka upphandlingens roll, och då specifikt för att driva fram ett mer resurseffektivt och cirkulärt samhälle. Andra aktörer har också kommit att intressera sig för området, såsom IVL Svenska Miljöinstitutet, som i ett projekt finansierat genom innovationsprogrammet RE:Source kommer att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där man testat olika sorters cirkulära villkor.

– För att kunna utveckla policy och styrmedel för att stimulera cirkulära materialflöden inom den offentliga upphandlingen behövs kunskap om vilka incitament och upphandlingsmetoder som finns och som kan utvecklas vidare för att på sikt minska vår resursanvändning, sammanfattar Sven-Olof Ryding, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, satsningen med i en artikel på Recyclingnet.

Även TCO Development, upphovsmän bakom hållbarhetscertifieringen TCO Certified, uppmärksammar upphandlingens roll för ett mer hållbart samhälle. Den 14 februari bjuder fackförbundet in till ett webbinar för att hjälpa inköpare driva utvecklingen mot en mer hållbar livscykel specifikt för it-produkter, rapporterar Inköp 24.

På samma sätt fokuserar Ikea på upphandlingens möjligheter när företaget pratar om att upphandla funktion istället för produkt. Fredrik Kristiansson, ansvarig för offentliga affärer på Ikea Sverige, tar i Offentliga Affärer upp hur Helsingborgs stad i en upphandling av möbler till skolor i kommunen 2017 valde att lägga fokus på tjänster istället för specifika produkter. Därmed kom möblerna att svara på ett långsiktigt behov och minska onödig materialåtgång eller felaktiga funktioner.