Strid om återvinningsansvar

Regeringen har uppdragit åt en statlig utredare att se över hur insamlingsansvaret kan övergå till kommunerna. Kommunala avfallsbolaget Avfall Sverige är positiva till detta, medan näringslivet är rejält kritiskt.
Recycling_1200px.jpg

Anledningen till industrins missnöje med det nya förslaget går att läsa i en debattartikel i Dagens Samhälle nyligen. Här skriver 13 företrädare för branschförbund som Svenskt Näringsliv, Ikem och Svensk Dagligvaruhandel att näringslivet alltsedan Riokonventionen 1992 har arbetat målmedvetet med återvinningsfrågan, och att ändrade ansvarsförhållanden kan kasta bort näringslivets upparbetade kompetens. "Slå inte sönder möjligheterna att skapa en cirkulär ekonomi med resurseffektiva marknadslösningar" avslutar undertecknarna artikeln.

En undersökning från analysföretaget United Minds redovisas också i artikeln, där 91 procent av respondenterna säger att tidningsåtervinning (som drivs av näringslivet) är enkelt, medan kommunalt driven återvinning såsom hantering av grovavfall bara anses vara enkelt av 55 procent av de svarande.

Organisationen Avfall Sverige - som främst samlar kommuner, kommunförbund och kommunala bolag - menar dock att den nya föreslagna ordningen är mer logisk. Avfall Sverige skriver i ett utlåtande att "producentansvaret på förpackningar och returpapper har fått utstå hård kritik sedan införandet 1994" och att det är "irrationellt ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv" att ha två huvudmän som ansvarar för insamlingen.

Utredningen ska redovisas till Miljö- och energidepartementet senast 18 december i år.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42