Svårt för konsumenter att handla resurseffektivt

Jordens befolkning ökar samtidigt som fattigdomen sakta minskar. Det ökar trycket på jordens resurser. De måste användas maximalt effektivt. Globala företag har insett detta. Men konsumenterna översköljs med motstridiga budskap.

Åsa Söderberg, Naturvårdsverket

Shardul Agrawala, OECD:s Environment and Economy Integration Division

Truus Huisman, Unilever Europe

– För privatpersoner är det svårt att avgöra vad som egentligen är resurseffektivt. Det är många faktorer som påverkar, sa Åsa Söderberg, Naturvårdsverket, vid ett IVA-seminarium.

Individuell livsstil, konsumtionsbeteende och personliga möjligheter hör till sådant som påverkar hur resurseffektivt en individ agerar. Det blir inte heller enklare av alla de budskap som träffar oss via media. Uppmaningar som ”Dela bilen” kan finnas på samma tidningsuppslag som ”Köp ny vårväska”.

Svenskar hör, påpekade Åsa Söderberg, till dem som årligen förbrukar mest material bland EU:s medborgare. Hela 23 ton per person. Detta delvis beroende på att Sverige är ett råvarurikt land.

För att förbättra användningen av resurser prioriterar Naturvårdsverket tre områden: slöseriet med mat ska minimeras, livslängden på produkter ska öka liksom fler typer av bilpooler.

Också inom OECD pågår arbete med målet att minska utnyttjandet av jordens tillgångar. Shardul Agrawala är chef för OECD:s Environment and Economy Integration Division.

– 1980 grävde världens länder totalt upp 35 gigaton mineraler från jordens inre. Fortsätter utvecklingen så är den mängden trefaldigad år 2050, sa han.

Och det medför, om inte annat, långsiktiga utmaningar med att ta hand om det som slutligen blir avfall. Ökad resurseffektivitet och utveckling av nya affärsmodeller finns därför på OECD:s dagordning.

– Många länders regeringar har genomfört åtgärder. Men de är inte sällan fragmenterade och riktade mot enskilda mineraler. Inom OECD arbetar vi nu med att utforma nya ekonomiska instrument. Ökat producentansvar kan vara en modell.

Globalt verksamma företag kan förstås spela en väsentlig roll för att minimera användningen av resurser samtidigt som omsättning och lönsamhet ökar. Unilever är en bland flera konsumentvaruinriktade koncerner som tagit fasta på detta.

– Om Unilever ska vara framgångsrikt, måste vi agera nu. Vi har satt målen att dubblera omsättningen och halvera vårt ekologiska fotavtryck, sa Truus Huisman, Unilever, Europe.

Nya typer av förpackningar är exempel på sådant som gett goda resultat.

– Brist på vatten är ett allvarligt och globalt problem. Därför utvecklar vi våra produkter som i tillverkning och användning kräver så lite vatten som möjligt.

Ett företag, oavsett hur stort, klarar inte på egen hand att vända utvecklingen. Därför måste, leverantörer, organisationer och regeringar samverka.

– Nyckelorden för effektivare materialanvändning är helt klart: minimera, återanvända och återvinna, sa Truus Huisman.


Se seminariet här