Blutooth-utvecklaren Sven Mattisson har tilldelats Adelsköldska medaljen

Sven Mattisson, adjungerad professor vid Integrerade elektroniksystem, Lunds universitet och IVA-ledamot av avdelning för elektroteknik har tilldelats Adelsköldska medaljen i guld ”för sin pionjärinsats inom radiokommunikation, specifikt den analoga radioteknikens miniatyrisering och strömsnålhet, vilket har varit helt avgörande för utvecklingen av standarden Bluetooth”.

Sven Mattisson, bild: KVA

1994 anställdes en nyligen disputerad Sven Mattisson vid Ericsson Mobile Communications där han snart skulle bli instrumentell i utvecklingen av en radiolänk på kort håll och med låg effekt. Den kallades till en början MC-Link men skulle senare få namnet bluetooth efter Harald Blåtand.

Adelsköldska medaljen utdelas av Kungl. Vetenskapsakademien som belöning för ”av för mänsklighetens upplysning, förkovran och förbrödring synnerligen viktiga och välsignelsebringande uppfinningar och arbeten”. Medaljen utdelas i regel en gång under varje tioårsperiod. Uppfinning som belönas ska vara fullt genomförd och ha funnits användbar i praktiken för sitt ändamål. Medaljen delas ut oavsett mottagarens nationalitet.

Läs mer här.