Svensk innovationskraft bättre än sitt rykte

Innovationsmiljön i Sverige är i topp. Den är till och med bättre än i USA. Men innovationschefer utomlands underskattar den svenska förmågan.

Cécile Nathan-Tilloy

– Bland de 23 länder vi undersökt är Sverige bäst när det gäller innovationer, sa Cécile Nathan-Tilloy när hon presenterade den femte upplagan av GE Global Innovation Barometer, vid ett IVA-seminarium den 21 april som kan ses här.

Cécile Nathan-Tilloy är vd för det brittiska konsultföretaget Edelman som har genomfört undersökningen. Resultaten i GE-barometern bygger på svar från närmare 3 000 ledande innovationschefer.

De utländska cheferna rankar inte de svenska innovationsprestationerna lika högt som GE-barometerns jämförelseindex där alltså Sverige hamnar på första plats. Den internationella uppfattningen placerar Sverige på en sjätteplats.

De svenska innovationschefer, ett hundratal, som svarat på GE:s frågor anser betydligt oftare än sina utländska kollegor att det är entreprenörer och uppstartsföretag som är drivkrafterna bakom innovationer. I USA anser drygt 20 procent av de svarande att det är stora företag som står för innovationskraften. I Sverige håller bara en av tio med om detta.

– Till skillnad från de flesta andra ledande innovationsländer har Sverige en modell som fokuserar på både stegvisa och helt nyskapande innovationer. Dessutom ser de svenska cheferna inte regelverken som svårforcerade hinder för innovation.

Det finns emellertid också mindre positiva uppgifter i GE:s barometer. Oviljan att ta affärsrisker har ökat markant i Sverige sedan den förra barometern. Innovationscheferna anser också att det blivit svårare att hitta innovativa och marknadsförändrande idéer. Den uppfattningen har också chefer i exempelvis USA.

På en punkt hamnar dock Sverige näst sist i GE:s rankning. Endast 42 procent av de svenska cheferna uppger att de använder analyser av big data för att förbättra det strategiska beslutsfattandet. I Tyskland är big data nära nog en dubbelt så stor kunskapskälla som i Sverige.

De svenska cheferna är, liksom sina internationella motsvarigheter, väl medvetna om att en ny industriell revolution står för dörren. De svenska innovationscheferna är emellertid mer osäkra till vad denna kommer att föra med sig än deras motsvarigheter i Kina, Indien, USA och Tyskland.

– Uppfattningarna hos de svenska cheferna är inte desamma som i Tyskland. Bland de länder som ingår i barometern påminner Sverige, totalt sett, allra mest om Israel och Sydkorea, sa Cécile Nathan-Tilloy.

Hur mycket företagskluster bidrar till att skapa innovativa miljöer framgår inte av GE:s barometer. Men de innehåller stor kompetens och ger attraktionskraft. Det hävdar Örjan Sölvell, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, som också bidragit till rapporten Innovativa miljöer för ökad attraktionskraft som publicerades i samband med seminariet.

– Det kan vara dyrt att vara där, men de är miljöer där innovationer frodas, sa han.

Stockholm är ett starkt kluster med informations- och kommunikationsteknik samt kreativa näringar som gemensam nämnare.

– 100 000 personer arbetar i detta. It, musik och spel är starka i Sverige. Avancerade tjänsteföretag dras till klustren. Man vill helt enkelt vara en del av deras dynamik.

Enligt Örjan Sölvell pågår en strukturomvandling i de svenska klustren. De som är uppbyggda kring den traditionella industrin, som papper, massa och skog minskar medan mer högprofilerade kluster ökar.

– De nya klustren finns inte bara i Stockholm utan på många håll i landet. För att de ska bli framgångsrika behövs stora företag som Ericsson och Telia tillsammans med små och medelstora bolag, sa han.

Ett exempel på samverkan mellan storföretag och små växande bolag är Astra Zeneca:s biohub i Mölndal. Ett 20-tal mindre bolag har där möjlighet att utnyttja Astra Zenecas infrastruktur och kunskaper. Magnus Björsne är chef för verksamheten.

– De informella möten som uppstår mellan våra forskare och småbolagen är viktiga. Hubben blev mer positiv än vi trodde från början. Det är inte bara de små bolagen som lär sig av oss på Astra Zeneca. Vi lär oss också mycket. Småbolagen har ju från början varit tvingade att vara kreativa. Men den här tillitsfulla modellen skulle nog inte fungera i USA, sa han.

Kontaktinformation

Johan Carlstedt
Enhetschef
Telefon 08-791 29 84