Svenska forskarutbildade fem år efter disputation

Detta PM redovisar resultat från en enkätundersökning som genomförts av Agenda för forskning. Undersökningen, som skickades ut i december 2011, riktades till samtliga cirka 1700 personer som tog ut en doktorsexamen i medicin, teknik, naturvetenskap och vissa samhällsvetenskapliga ämnen under 2006 och som 2011 hade svensk folkbokföringsadress.

Urvalet av ämnen är avsett att sålla bort sådana ämnen där traditionella bibliometriska mått är mer omstridda som mått på vetenskaplig framgång och genomslagskraft. En lista över inkluderade ämnen återfinns i appendix A.

Omkring 900 svar erhölls efter två påminnelser, varav 878 var fullt kompletta. Undersökningens frågor berör 1) de examinerades bakgrund före forskarutbildningen, 2) villkor och aktiviteter under själva studierna, 3) den miljö i vilken respondenten vistades under utbildningen och 4) de examinerades arbetssituation under 2011.

En viktig ambition med undersökningen har varit att analysera hur det tredje av dessa områden påverkar det fjärde, när man kontrollerar för skillnader inom de två förstnämnda områdena. För att göra det möjligt att lägga till uppgifter om akademiska publiceringar och forskningsanslag har respondenten ombetts lämna ut såväl sitt eget som handledares personnamn. I alla sammanhang där resultat från undersökningen redovisas är uppgifterna i vanlig ordning anonymiserade.


Läs rapporten  Ladda ner PDF