Sverige bra men långt ifrån bäst

– Trots krisen är EU fortsatt en väldigt effektiv motor i det ekonomiska reformarbetet, sa Augusto Lopez-Claros när han presenterade Världsbankens Doing Business Report 2017. Det är en global ranking av affärsklimatet i 190 länder. Europa och Centralasien visar de absolut största framstegen.

Årets rapport, som presenterades på ett välbesökt seminarium, arrangerat av IVA och Entreprenörskapsforum, lägger fokus på olika dimensioner av ojämlikhet och för första gången inkluderas genusperspektiv i flera indikatorer. 43 länder har lagar och regler som försvårar för kvinnor som vill driva företag. För att korrigera för detta tappar länder poäng i rankingen om kvinnor diskrimineras. Dessutom innehåller årets rapport en bredare översyn av skatter och ett embryo till en tolfte indikator som handlar om statlig upphandling.

– Världen förändras och vår rapport med den. Vi ser hur dessa nya mätområden ger oss större relevans. Ett positivt tecken är att allt fler länder väljer att använda Doing Business som grund för sitt reformarbete, inte minst i Afrika, sa Augusto Lopez-Claros, som leder arbetet med Doing Business på Världsbanken. 

Augusto Lopez- Claros lyfte fram Europa och Centralasien, som visat på de absolut största framstegen. Detta förklarar Augusto Lopez-Claros med ett momentum tack vare EU. Länder som ansökt om medlemskap har genomfört ekonomiska reformer med fokus på handel och ekonomisk stabilitet. Även efter inträde i EU har reformarbetet fortsatt i dessa nya EU-länder eftersom de nu måste konkurrera med äldre EU-länder.

– Trots krisen är EU fortsatt en väldigt effektiv motor i det ekonomiska reformarbetet.

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum, pekade på hur användbart och viktigt indexet är. Dock måste vi i Sverige vara medvetna om risken i att jämföra oss med länder av så ojämn utvecklingsnivå. I total ranking ligger Sverige bra till (på nionde plats) men vi bör bara jämföra oss med de bästa.

– Sverige måste jämföra sig med de länder som ligger i topp, då ser vi att vi är tämligen mediokra.

Leif Johansson, ordförande AstraZeneca, Ericsson samt preses IVA, betonade hur Doing Business visar att EU-projektet, trots kriser, har varit enormt framgångsrikt vad gäller att stärka företagsklimatet och ekonomin överlag.

– EU förtjänar en stor eloge, vi har kommit en lång väg sedan andra världskriget.

Vi har stor nytta av index som detta i vårt arbete, menade Lena Sellgren, chefekonom Business Sweden.  Till exempel används index för att kartlägga konkurrens, prioritera marknader och ge vägledning till Business Swedens kontor ute världen.

– Att se hur vi står oss i den internationella konkurrensen stärker det svenska självförtroendet.

Även Leif Johansson pekade på den praktiska nyttan, index kan användas för att bestämma var investeringar bäst placeras. Dessutom lyfte han hur ekonomisk utveckling faktiskt förbättrar för alla.

– Det är inget nollsummespel, bättre företagsklimat och ökad konkurrens stärker hela världen.

Näringsutskottets ordförande Jennie Nilsson (S), framhöll att mätningar som Doing Business är väldigt värdefulla. Hon lyfte vikten av att Sverige fortsätter att förbättra svaga områden såsom finansiering, regelbörda och ramvillkor.

– Vi prioriterar reformer för att förbättra affärsklimatet, men gör vi det bra nog? Det är ett race mot toppen.

Augusto Lopez-Claros avrundade seminariet med tillägget att indexet för närvarande inte innefattar en arbetsmarknadsindikator, något de hoppas kunna återinföra.

– Om arbetsmarknadsindikatorn kommer tillbaka är det troligt att Sverige halkar ner i rankingen, där finns förbättringsutrymme.

{Facts box}

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08